Vydané publikace

Zákony 2017 - platné k 1.1.2017

 • Sborník I

  I/2017

  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Sborník IIB

  I/2017

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Sborník IIA

  I/2017

  • Zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád
  • Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
  • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • Sborník III

  I/2017

  • Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Sborník IV

  I/2017

  • Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozem­kových úřadech
 • Sborník V

  I/2017

  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Sborník VI

  I/2017

  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
  • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Aktualizace I./2017 - všechny nejdůležitější daňové a účetní zákony...

 • Aktualizace I/4

  X/2017

  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Aktualizace I/3

  VIII/2017

  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
  • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Aktualizace I/2

  VII/2017

  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Aktualizace I/1

  IV/2017

  • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
  • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
  • Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku

Aktualizace II./2017 - zákony z oblasti obchodního, občanského, trestního práva...

 • Aktualizace II/5

  X/2017

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
  • Zákon č. 85/1996 Sb., o advokaci
 • Aktualizace II/4

  VIII/2017

  • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Aktualizace II/3

  VII/2017

  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zájoník
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Vyhláška č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona
 • Aktualizace II/2

  VII/2017

  • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • Aktualizace II/1

  II/2017

  • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
  • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním

Aktualizace III./2017 - zákoník práce, sociální, mzdové, pracovní a bezpečnostní zákony...

 • Aktualizace III/5

  X/2017

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
  • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • Aktualizace III/4

  IX/2017

  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • Aktualizace III/3

  VII/2017

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečen
  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • Aktualizace III/2

  VI/2017

  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
  • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
  • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • Aktualizace III/1

  IV/2017

  • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
  • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Aktualizace IV./2017 - stavební zákon a související předpisy...

 • Aktualizace IV/3

  VIII/2017

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
  • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • Aktualizace IV/2

  VII/2017

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Aktualizace IV/1

  IV/2017

  • Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí
  • Přílohi k vyhlášce č. 357/2013 Sb

Aktualizace V./2017 - zákony pro školy, obce, státní a veřejnou správu

 • Aktualizace V/3

  X/2017

  • Vyhláška č. 2/2006 Sb., okterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Aktualizace V/2

  VII/2017

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcíc
  • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
  • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • Aktualizace V/1

  IV/2017

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
  • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Aktualizace VI./2017 - odpady, obaly a ochrana životního prostředí...

 • Aktualizace VI/4

  X/2017

  • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
 • Aktualizace VI/3

  VIII/2017

  • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • Aktualizace VI/2

  VII/2017

  • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
  • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
 • Aktualizace VI/1

  V/2017

  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
listopad 2017
T po út st čt so ne
45 30 31 1 2 3 4 5
46 6 7 8 9 10 11 12
47 13 14 15 16 17 18 19
48 20 21 22 23 24 25 26
49 27 28 29 30 1 2 3
50 4 5 6 7 8 9 10
Dnes má svátek Alžběta
1
Důležitý termín
1
Svátek