Aktuální nabídka

včetně poštovného a balného
zvětšit

Aktualizace VI/4


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

31,00 Kč bez DPH
34,10 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace V/3


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Vyhláška č. 2/2006 Sb., okterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

24,60 Kč bez DPH
27,10 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace I/4


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

43,70 Kč bez DPH
48,10 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace II/5


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Zákon č. 85/1996 Sb., o advokaci
 • Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

85,50 Kč bez DPH
94,10 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace III/5


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

74,60 Kč bez DPH
82,10 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace III/4


ročník : 2017
vyšlo: IX/2017
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

76,40 Kč bez DPH
84,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace II/4


ročník : 2017
vyšlo: VIII/2017
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

47,30 Kč bez DPH
52,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace I/3


ročník : 2017
vyšlo: VIII/2017
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

45,50 Kč bez DPH
50,10 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace IV/3


ročník : 2017
vyšlo: VIII/2017
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

49,10 Kč bez DPH
54,00 Kč s 10% DPH
Objednat

zvětšit

Aktualizace VI/3


ročník : 2017
vyšlo: VIII/2017
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

únor 2018
T po út st čt so ne
5 29 30 31 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
Dnes má svátek Matěj
1
Důležitý termín
1
Svátek