Vydané publikace

Poradce 2018

 • Poradce č. 8-9

  I/2018

  • Zákoník práce s komentářem
  • Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro podnikatele od 1.1. 2018
 • Poradce č. 7

  XII/2017

  • Zákon o Finanční správě České republiky
  • Účetní zásady a vnitřní předpisy účetní jednotky
  • Příjmy plynoucí z držby podílu na obchodních korporacích
 • Poradce č. 5-6

  X/2017

  • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • Poradce č. 4

  IX/2017

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Rozhodovací problémy a jejich řešení nově
 • Poradce č. 3

  IX/2017

  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • Výkazy v účetní závěrce 2017
 • Poradce č. 2

  IX/2017

  • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) s komentářem
  • Vyhláška č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona
  • Podávání daňových přiznání a kontrolních hlášení
 • Poradce č. 1

  VIII/2017

  • Zákon č. 435/­2004 Sb., o zaměstnanosti s komentářem
  • Způsoby odpisování hmotného a nehmotného majetku
  • Novela zákona o daních z příjmů

Zákony 2018 - platné k 1.1.2018

 • Zákony I. B

  I/2018

  • Účetnictví
  • Živnostenský zákon
  • Související předpisy
 • Zákony I. A

  I/2018

  • Správa daní
  • Daně z příjmů
  • Daň z přidané hodnoty
 • Zákony II. B

  I/2018

  • Trestní právo
  • Správní právo
  • Právní pomoc
 • Zákony II. A

  I/2018

  • Občanský zákoník
  • Obchodní korporace
  • Občanský soudní řád
 • Zákony III

  I/2018

  • Zákoník práce
  • Mzdové a platové předpisy
  • Sociální zabezpečení, důchodové a nemocenské pojištění
 • Zákony IV

  I/2018

  • Stavební zákon a související předpisy
  • Katastr nemovitostí
  • Bydlení
 • Zákony V

  I/2018

  • Územní celky a členění státu
  • Organizace veřejné správy
  • Veřejná správa ve vztahu k občanům
 • Zákony VI

  I/2018

  • Životní prostředí
  • Ochrana ovzduší
  • Ochrana vod

1000 řešení 2018

 • 1000 řešení č. 1

  XII/2017

  • Paušální výdaje poplatníků daně z příjmů
  • Časové rozlišení
  • Změny ve zdravotním pojištění

Daně účetnictví 2018

 • DÚVaP č. 1

  XII/2017

  • Paušální výdaje – komplexně v roce 2018
  • Mzdová účetní – a její problémy
  • Ochrana osobních údajů – nové nařízení EP

Daně pokuty 2018

 • DaÚ č. 1

  XII/2017

  • Události po rozvahovém dni – jak je v účetní závěrce zohlednit?
  • Nezapomeňte zvýšit základ daně z příjmů o staré dluhy
  • DPH u vývozu zboží

PaM 2018

 • PaM č. 1

  XII/2017

  • OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2018
  • Flexibilní formy práce
  • Podstatná změna poměrů při pobírání renty (2.)

Monotematiky 2018

2017

Poradce 2017

 • Poradce č. 14

  VI/2017

  • Zákon o dani z přidané hodnoty zákon č. 235/2004 Sb., s komentářem
  • Nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti s komentářem
 • Poradce č. 12-13

  VII/2017

  • Zákon o daních z příjmů zákon č. 586/­1992 Sb., s komentářem
 • Poradce č. 11

  VI/2017

  • Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti („exekuční řád“) s komentářem
  • Celní zákon s komentářem
  • Platby a příjmy podléhající evidenci tržeb
 • Poradce č. 10

  V/2015

  • Zákon o spotřebitelském úvěru s komentářem
  • Nejnovější pracovně-právní judikatura
  • Paušální výdaje poplatníků s příjmy ze samostatné činnosti
 • Poradce č. 9

  IV/2017

  • Školský zákon zákon č. 561/2004 Sb., s komentářem
  • Výzkum a vývoj ve vazbě na daň z příjmů
  • Dodání zboží v EU z pohledu DPH
 • Poradce č. 8

  III/2017

  • Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele s komentářem
  • Mzda a plat – komentář k aktuálním předpisům
  • Zdaňování příjmů ve vazbě na rezidenství
 • Poradce č. 7

  I/2017

  • Zákon o veřejném zdravotním pojištění s komentářem
  • Závazné posouzení v legislativních normách
  • Výdaje spojené s pořízením odcizeného majetku
 • Poradce č. 6

  XII/2016

  • Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
  • Prokazování původu majetku – novela ZDP
  • Příjem z nájmu nemovitých věc
 • Poradce č. 5

  XI/2016

  • Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem
  • Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – druhové členění (formát od roku 2016)
  • Soukromé životní pojištění z hlediska daně z příjmů
 • Poradce č. 4

  X/2016

  • Trestní zákoník zákon č. 40/2009 Sb., s komentářem
 • Poradce č. 3

  IX/2016

  • Zákon o elektronické evidenci tržeb s komentářem
  • Zákon o nemocenském pojištění s komentářem
  • Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016 aneb ČÚS č. 024
 • Poradce č. 1-2

  VIII/2016

  • Školský zákon s komentářem
  • Zákon o technických požadavcích na výrobky s komentářem
  • Zásoby – účetnictví a daně

Zákony 2017 - platné k 1.1.2017

 • Sborník I

  I/2017

  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Sborník IIB

  I/2017

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Sborník IIA

  I/2017

  • Zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád
  • Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
  • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • Sborník III

  I/2017

  • Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Sborník IV

  I/2017

  • Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozem­kových úřadech
 • Sborník V

  I/2017

  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Sborník VI

  I/2017

  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
  • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Aktualizace I./2017 - všechny nejdůležitější daňové a účetní zákony...

 • Aktualizace I/4

  X/2017

  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Aktualizace I/3

  VIII/2017

  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
  • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Aktualizace I/2

  VII/2017

  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Aktualizace I/1

  IV/2017

  • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
  • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
  • Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku

Aktualizace II./2017 - zákony z oblasti obchodního, občanského, trestního práva...

 • Aktualizace II/5

  X/2017

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
  • Zákon č. 85/1996 Sb., o advokaci
 • Aktualizace II/4

  VIII/2017

  • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Aktualizace II/3

  VII/2017

  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zájoník
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Vyhláška č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona
 • Aktualizace II/2

  VII/2017

  • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • Aktualizace II/1

  II/2017

  • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
  • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním

Aktualizace III./2017 - zákoník práce, sociální, mzdové, pracovní a bezpečnostní zákony...

 • Aktualizace III/5

  X/2017

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
  • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • Aktualizace III/4

  IX/2017

  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • Aktualizace III/3

  VII/2017

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečen
  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • Aktualizace III/2

  VI/2017

  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
  • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
  • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • Aktualizace III/1

  IV/2017

  • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
  • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Aktualizace IV./2017 - stavební zákon a související předpisy...

 • Aktualizace IV/3

  VIII/2017

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
  • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • Aktualizace IV/2

  VII/2017

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Aktualizace IV/1

  IV/2017

  • Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí
  • Přílohi k vyhlášce č. 357/2013 Sb

Aktualizace V./2017 - zákony pro školy, obce, státní a veřejnou správu

 • Aktualizace V/3

  X/2017

  • Vyhláška č. 2/2006 Sb., okterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Aktualizace V/2

  VII/2017

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcíc
  • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
  • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • Aktualizace V/1

  IV/2017

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
  • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Aktualizace VI./2017 - odpady, obaly a ochrana životního prostředí...

 • Aktualizace VI/4

  X/2017

  • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
 • Aktualizace VI/3

  VIII/2017

  • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • Aktualizace VI/2

  VII/2017

  • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
  • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
 • Aktualizace VI/1

  V/2017

  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

1000 řešení 2017

 • 1000 řešení č. 12

  XI/2017

  • Konec roku v účetnictví
  • Optimalizace daně
  • ZDP
 • 1000 řešení č. 11

  X/2017

  • Odpovědnost za přestupky
  • Zaměstnávání cizinců
  • Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
 • 1000 řešení č. 10

  IX/2017

  • Kontrolní hlášení v roce 2017
  • Stavební zákon po novele
  • ZDP
 • 1000 řešení č. 9

  VIII/2017

  • Zákon o zaměstnanosti – novela
  • Daňové zvýhodnění na děti
  • Komunikace pojištěnců a zaměstnavatelů se zdravotní pojišťovnou
 • 1000 řešení č. 7-8

  VI/2017

  • Nemovitosti – daňový a účetní pohled
  • Daň z příjmů po novele
  • Zdravotní pojištění
 • 1000 řešení č. 6

  V/2017

  • Zákon o DPH – novela
  • Oprava odpočtu daně
  • Zdravotní pojištění – vybrané situace
 • 1000 řešení č. 5

  V/2017

  • Insolvenční zákon po novele
  • Novela školského zákona
  • Daňové a nedaňové výdaje
 • 1000 řešení č. 3-4

  II/2017

  • Občanský zákoník – novela
  • Právnické osoby
  • Fyzické osoby
 • 1000 řešení č. 2

  I/2017

  • Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2016
  • Daňová evidence poplatníků daně z příjmů fyzických osob
  • Daně z příjmů
 • 1000 řešení č. 1

  XII/2016

  • Daňová optimalizace
  • Silniční daň
  • Daň z příjmů

Daně účetnictví 2017

 • DÚVaP č. 12

  XI/2017

  • Výdaje v ZDP – a v účetnictví
  • Základ daně z příjmů FO – úpravy počínaje r. 2018
  • Nemocenské pojištění – podle zákona o NP a ZP
 • DÚVaP č. 11

  VIII/2017

  • DPH ve stavebnictví – montážní a stavební práce
  • Zásady v účetnictví – předpisy, archivace
 • DÚVaP č. 10

  VI/2017

  • Zákon o daních z příjmů – novela v příkladech
  • Závislá práce v kostce
 • DÚVaP č. 9

  VI/2017

  • Novelizace zákona o DPH pro rok 2017 v příkladech
  • Vzory smluv a písemností dle zákoníku práce
 • DÚVaP č. 7-8

  VI/2017

  • Komunikace a korespondence se správcem daně
  • Osvobozené příjmy FO a PO od daně z příjmů
 • DÚVaP č. 6

  V/2017

  • Nemovitosti – z hlediska daně z příjmů
  • Zdaňování příjmů FO – problémy v praxi
 • DÚVaP č. 5

  IV/2017

  • Slevy na dani z příjmů a daňové zvýhodnění pro poplatníky FO
  • Souvztažnosti dle syntetických účtů – účtová třída 2 a 3
  • BOZP ve stavebnictví – prevence rizik
 • DÚVaP č. 3-4

  II/2017

  • Evidence tržeb v praxi vybrané aspekty
  • Zdanění zahraničních příjmů rezidentů ČR
  • Obchodní korporace účetní a daňová problematika
 • DÚVaP č. 2

  I/2017

  • Účetní závěrka – práce nekončí
  • Oceňování majetku a závazků
 • DÚVaP č. 1

  XII/2016

  • Zdanění FO za rok 2016 – nejčastější problémy
  • Přiznání k dani silniční – postup při zpracování
  • Daň z nemovitých věcí – daňové přiznání

Daně pokuty 2017

 • DaÚ č. 12

  XI/2017

  • Optimalizace DPFO – volba systému zjištění základu daně
  • Pozůstalost v daňovém přiznání
  • Povinnost přiznat DPH
 • DaÚ č. 11

  X/2017

  • Změny ve stavebním zákoně
  • Výplata podílů na zisku
  • Místo plnění a uplatnění daně u služeb vztahujících se k nemovité věci
 • DaÚ č. 10

  VIII/2017

  • Stavební zákon – po poslední novele
  • Příjmy z majetkového prospěchu
  • Novela zákona o DPH – 2. část
 • DaÚ č. 9

  VIII/2017

  • Změny v ošetřování nemocného člena rodiny
  • Daň stanovená paušální částkou po novele ZDP
  • Novela zákona o DPH – 1. část
 • DaÚ č. 7-8

  VI/2017

  • Zákon o daních z příjmů – novela
  • Technické zhodnocení a oprava nemovité věci
  • Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba
 • DaÚ č. 6

  V/2017

  • Oprava odpočtu daně
  • Podíly na zisku a příjmy z dluhopisů z pohledu ZDP
  • Možnost opravy výše DPH v insolvenčním řízení
 • DaÚ č. 5

  IV/2017

  • Zákon o DPH – novela
  • Příjem z titulu darování a dědění
  • Finanční leasing z pohledu DPH
 • DaÚ č. 3-4

  II/2017

  • Slevy na dani v daňovém přiznání FO za rok 2016
  • Zákon o daních z příjmů – novinky
  • Prodej knih a časopisů – uplatnění DPH
 • DaÚ č. 2

  I/2017

  • Roční zúčtování záloh na daň ze mzdy
  • Nájemné a úplata daňově uznatelné výdaje
  • Stravovací služby - změna sadzby DPH
 • DaÚ č. 1

  IX/2016

  • Konec roku v účetnictví
  • Daňově uznatelné výdaje při podnikání doma
  • Úprava odpočtu na konci roku 2016

PaM 2017

 • PaM č. 12

  XI/2017

  • Živnostenský zákon – novela
  • Pracovní smlouva – jak ji správně napsat
  • Pobírání renty – podstatná změna poměrů (1.)
 • PaM č. 11

  X/2017

  • Vyšší minimální mzda – právní důsledky
  • Nedbalost při práci
  • Inspekce práce – změny v zákoně
 • PaM č. 10

  IX/2017

  • Skončení a změny pracovního poměru ze zdravotních důvodů – změna zákona
  • Výkon práv k autorskému dílu vytvořenému zaměstnancem v pracovněprávním vztahu (1.)
  • Ztráta předpokladů a nesplňování požadavků – pracovněprávní důsledky
 • PaM č. 9

  VIII/2017

  • Novela zákona o zaměstnanosti
  • Dohoda o zákazu konkurenčního jednání zaměstnance
  • Příjmy ze závislé činnosti a současně z nájmu v rámci SVJ
 • PaM č. 7-8

  VI/2017

  • Kontrola na pracovišti – novela zákona o inspekci práce
  • Odvolání z vedoucího pracovního místa
  • Novela insolvenčního zákona
 • PaM č. 6

  V/2017

  • Novela zákona o nemocenském pojištění
  • Započítání přestávek do pracovní doby
  • Minimum BOZP
 • PaM č. 5

  IV/2017

  • Mzdy a platy
  • Právní úprava pracovního poměru na dobu určitou (2.)
  • Přijímání zaměstnanců bez chyb
 • PaM č. 3-4

  II/2017

  • Zákon o zaměstnanosti v číslech
  • Právní úprava pracovního poměru na dobu určitou
  • Zdaňování příjmů ze závislé a samostatné činnosti srážkou
 • PaM č. 2

  I/2017

  • Novela NOZ – občanskoprávní změny v pracovně-právních vztazích
  • Stres a násilí na pracovišti – navrhovaná úprava v ZP
  • Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (2.)
 • PaM č. 1

  XII/2016

  • Minimální mzda z pohledu daně z příjmů fyzických osob – pro r. 2017
  • Zaměstnávání cizinců (1.)
  • Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (1.)

Monotematiky 2017

leden 2018
T po út st čt so ne
53 25 26 27 28 29 30 31
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31 1 2 3 4
Dnes má svátek Slavomír
1
Důležitý termín
1
Svátek