Vydané publikace

Poradce 2017

 • Poradce č. 11

  VI/2017

  • Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti („exekuční řád“) s komentářem
  • Celní zákon s komentářem
  • Platby a příjmy podléhající evidenci tržeb
 • Poradce č. 10

  V/2015

  • Zákon o spotřebitelském úvěru s komentářem
  • Nejnovější pracovně-právní judikatura
  • Paušální výdaje poplatníků s příjmy ze samostatné činnosti
 • Poradce č. 9

  IV/2017

  • Školský zákon zákon č. 561/2004 Sb., s komentářem
  • Výzkum a vývoj ve vazbě na daň z příjmů
  • Dodání zboží v EU z pohledu DPH
 • Poradce č. 8

  III/2017

  • Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele s komentářem
  • Mzda a plat – komentář k aktuálním předpisům
  • Zdaňování příjmů ve vazbě na rezidenství
 • Poradce č. 7

  I/2017

  • Zákon o veřejném zdravotním pojištění s komentářem
  • Závazné posouzení v legislativních normách
  • Výdaje spojené s pořízením odcizeného majetku
 • Poradce č. 6

  XII/2016

  • Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
  • Prokazování původu majetku – novela ZDP
  • Příjem z nájmu nemovitých věc
 • Poradce č. 5

  XI/2016

  • Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem
  • Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – druhové členění (formát od roku 2016)
  • Soukromé životní pojištění z hlediska daně z příjmů
 • Poradce č. 4

  X/2016

  • Trestní zákoník zákon č. 40/2009 Sb., s komentářem
 • Poradce č. 3

  IX/2016

  • Zákon o elektronické evidenci tržeb s komentářem
  • Zákon o nemocenském pojištění s komentářem
  • Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016 aneb ČÚS č. 024
 • Poradce č. 1-2

  VIII/2016

  • Školský zákon s komentářem
  • Zákon o technických požadavcích na výrobky s komentářem
  • Zásoby – účetnictví a daně

Zákony 2017 - platné k 1.1.2017

 • Sborník I

  I/2017

  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Sborník IIB

  I/2017

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Sborník IIA

  I/2017

  • Zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád
  • Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
  • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • Sborník III

  I/2017

  • Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Sborník IV

  I/2017

  • Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozem­kových úřadech
 • Sborník V

  I/2017

  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Sborník VI

  I/2017

  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
  • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Aktualizace I./2017 - všechny nejdůležitější daňové a účetní zákony...

 • Aktualizace I/1

  IV/2017

  • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
  • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
  • Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku

Aktualizace II./2017 - zákony z oblasti obchodního, občanského, trestního práva...

 • Aktualizace II/1

  II/2017

  • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
  • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním

Aktualizace III./2017 - zákoník práce, sociální, mzdové, pracovní a bezpečnostní zákony...

 • Aktualizace III/2

  VI/2017

  • Sdělení č. 120/2017 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
  • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Aktualizace III/1

  IV/2017

  • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
  • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Aktualizace IV./2017 - stavební zákon a související předpisy...

 • Aktualizace IV/1

  IV/2017

  • Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí
  • Přílohi k vyhlášce č. 357/2013 Sb

Aktualizace V./2017 - zákony pro školy, obce, státní a veřejnou správu

 • Aktualizace V/1

  IV/2017

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
  • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

1000 řešení 2017

 • 1000 řešení č. 7-8

  VI/2017

  • Nemovitosti – daňový a účetní pohled
  • Daň z příjmů po novele
  • Zdravotní pojištění
 • 1000 řešení č. 6

  V/2017

  • Zákon o DPH – novela
  • Oprava odpočtu daně
  • Zdravotní pojištění – vybrané situace
 • 1000 řešení č. 5

  V/2017

  • Insolvenční zákon po novele
  • Novela školského zákona
  • Daňové a nedaňové výdaje
 • 1000 řešení č. 3-4

  II/2017

  • Občanský zákoník – novela
  • Právnické osoby
  • Fyzické osoby
 • 1000 řešení č. 2

  I/2017

  • Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2016
  • Daňová evidence poplatníků daně z příjmů fyzických osob
  • Daně z příjmů
 • 1000 řešení č. 1

  XII/2016

  • Daňová optimalizace
  • Silniční daň
  • Daň z příjmů

Daně účetnictví 2017

 • DÚVaP č. 7-8

  VI/2017

  • Komunikace a korespondence se správcem daně
  • Osvobozené příjmy FO a PO od daně z příjmů
 • DÚVaP č. 6

  V/2017

  • Nemovitosti – z hlediska daně z příjmů
  • Zdaňování příjmů FO – problémy v praxi
 • DÚVaP č. 5

  IV/2017

  • Slevy na dani z příjmů a daňové zvýhodnění pro poplatníky FO
  • Souvztažnosti dle syntetických účtů – účtová třída 2 a 3
  • BOZP ve stavebnictví – prevence rizik
 • DÚVaP č. 3-4

  II/2017

  • Evidence tržeb v praxi vybrané aspekty
  • Zdanění zahraničních příjmů rezidentů ČR
  • Obchodní korporace účetní a daňová problematika
 • DÚVaP č. 2

  I/2017

  • Účetní závěrka – práce nekončí
  • Oceňování majetku a závazků
 • DÚVaP č. 1

  XII/2016

  • Zdanění FO za rok 2016 – nejčastější problémy
  • Přiznání k dani silniční – postup při zpracování
  • Daň z nemovitých věcí – daňové přiznání

Daně pokuty 2017

 • DaÚ č. 7-8

  VI/2017

  • Zákon o daních z příjmů – novela
  • Technické zhodnocení a oprava nemovité věci
  • Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba
 • DaÚ č. 6

  V/2017

  • Oprava odpočtu daně
  • Podíly na zisku a příjmy z dluhopisů z pohledu ZDP
  • Možnost opravy výše DPH v insolvenčním řízení
 • DaÚ č. 5

  IV/2017

  • Zákon o DPH – novela
  • Příjem z titulu darování a dědění
  • Finanční leasing z pohledu DPH
 • DaÚ č. 3-4

  II/2017

  • Slevy na dani v daňovém přiznání FO za rok 2016
  • Zákon o daních z příjmů – novinky
  • Prodej knih a časopisů – uplatnění DPH
 • DaÚ č. 2

  I/2017

  • Roční zúčtování záloh na daň ze mzdy
  • Nájemné a úplata daňově uznatelné výdaje
  • Stravovací služby - změna sadzby DPH
 • DaÚ č. 1

  IX/2016

  • Konec roku v účetnictví
  • Daňově uznatelné výdaje při podnikání doma
  • Úprava odpočtu na konci roku 2016

PaM 2017

 • PaM č. 7-8

  VI/2017

  • Kontrola na pracovišti – novela zákona o inspekci práce
  • Odvolání z vedoucího pracovního místa
  • Novela insolvenčního zákona
 • PaM č. 6

  V/2017

  • Novela zákona o nemocenském pojištění
  • Započítání přestávek do pracovní doby
  • Minimum BOZP
 • PaM č. 5

  IV/2017

  • Mzdy a platy
  • Právní úprava pracovního poměru na dobu určitou (2.)
  • Přijímání zaměstnanců bez chyb
 • PaM č. 3-4

  II/2017

  • Zákon o zaměstnanosti v číslech
  • Právní úprava pracovního poměru na dobu určitou
  • Zdaňování příjmů ze závislé a samostatné činnosti srážkou
 • PaM č. 2

  I/2017

  • Novela NOZ – občanskoprávní změny v pracovně-právních vztazích
  • Stres a násilí na pracovišti – navrhovaná úprava v ZP
  • Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (2.)
 • PaM č. 1

  XII/2016

  • Minimální mzda z pohledu daně z příjmů fyzických osob – pro r. 2017
  • Zaměstnávání cizinců (1.)
  • Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (1.)

Monotematiky 2017

2016

Poradce 2016

 • Poradce č. 12-13

  VI/2016

  • Zákon o přestupcích s komentářem
  • Vnitropodnikové směrnice v roce 2016
  • Základ daně z příjmů podnikatelů a jeho úpravy
 • Poradce č. 11

  V/2016

  • Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob – komentář
  • Teleworking a Home office
  • Daňová kontrola
 • Poradce č. 10

  IV/2016

  • Zákon o svobodném přístupu k informacím – komentář
  • Nejdůležitější změny v ČÚS pro podnikatele od roku 2016
  • Výdaje spojené s pořízením zásob z hlediska daně z příjmů
 • Poradce č. 9

  II/2016

  • Energetický zákon s komentářem
  • Daňová ztráta z pohledu optimalizace
  • Insolvence z hlediska daní z příjmů
 • Poradce č. 7-8

  I/2016

  • Zákon o účetnictví s komentářem
  • Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví s komentářem
  • Daňové přiznání k dani z příjmů FO za r. 2015
 • Poradce č. 6

  I/2016

  • Zákon o státní službě s komentářem
  • Kontrolní hlášení
  • Osvobození příjmů z převodu cenných papírů a převodu podílu v obchodní korporaci
 • Poradce č. 5

  XI/2015

  • Zákon o důchodovém pojištění s komentářem
  • Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele – novela od 1.ledna 2016
  • Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění
 • Poradce č. 3-4

  X/2015

  • Poradce v kostce
  • Zákoník práce s komentářem
  • Příloha k zákonu č. 262/2006 Sb.
 • Poradce č. 2

  IX/2015

  • Zákon o ochraně ­spotřebitele s komentářem
  • Školský zákon s komentářem
  • Novela zákona o účetnictví – od 1. ledna 2016
 • Poradce č. 1

  VIII/2015

  • Zákon o živnostenském podnikání s komentářem
  • Změny v zákoníku práce
  • Změny v zákoně o zaměstnanosti – částečná nezaměstnanost

Zákony 2016 - platné k 1.1.2016

 • Zákony I

  I/2016

  • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
  • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákony II

  I/2016

  • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • Zákon č. 90/2012 Sb.,o obchodních společnostecha družstvech (zákon o obchodních korporacích)
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákony III

  I/2016

  • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
  • Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Zákony IV

  I/2016

  • Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení
  • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Zákony V

  I/2016

  • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákony VI

  I/2016

  • Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí
  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
  • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Aktualizace I./2016 - všechny nejdůležitější daňové a účetní zákony...

 • Aktualizace I/5

  X/2016

  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
  • Zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
 • Aktualizace I/4

  IX/2016

  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Aktualizace I/3

  IX/2016

  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
 • Aktualizace I/2

  VI/2016

  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Aktualizace I/1

  IV/2016

  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,

Aktualizace II./2016 - zákony z oblasti obchodního, občanského, trestního práva...

 • Aktualizace II/6

  XI/2016

  • Sazebník
 • Aktualizace II/5

  IX/2016

  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • Aktualizace II/4

  IX/2016

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • Aktualizace II/3

  VI/2016

  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
  • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Aktualizace II/2

  V/2016

  • Sazebník
 • Aktualizace II/1

  II/2016

  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Aktualizace III./2016 - zákoník práce, sociální, mzdové, pracovní a bezpečnostní zákony...

 • Aktualizace III/3

  IX/2016

  • Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • Aktualizace III/2

  VII/2016

  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Aktualizace III/1

  II/2016

  • Přehled změn

Aktualizace IV./2016 - stavební zákon a související předpisy...

 • Aktualizace IV/3

  IX/2106

  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • Aktualizace IV/2

  VIII/2016

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
  • Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
 • Aktualizace IV/1

  V/2016

  • Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon
  • Zákon č. 256/2013 Sb. katastrální zákon
  • Nařízení vlády č. 284/2011 Sb. o podmínkách poskytnutí

Aktualizace V./2016 - zákony pro školy, obce, státní a veřejnou správu

 • Aktualizace V/4

  X/2016

  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
  • Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
 • Aktualizace V/3

  VI/2016

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
 • Aktualizace V/2

  V/2016

  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
 • Aktualizace V/1

  IV/2016

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
  • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním měste Praze

Aktualizace VI./2016 - odpady, obaly a ochrana životního prostředí...

 • Aktualizace VI/4

  IX/2106

  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
  • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
  • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech)
 • Aktualizace VI/3

  VIII/2016

  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
  • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech)
  • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
 • Aktualizace VI/2

  VII/2016

  • Vyhláška č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
  • Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
 • Aktualizace VI/1

  IV/2016

  • VYHLÁŠKA č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

1000 řešení 2016

 • 1000 řešení č. 12

  XI/2016

  • Konec roku z účetního pohledu
  • Konec roku z daňového pohledu
  • Zdravotní pojištění
 • 1000 řešení č. 11

  X/2016

  • Změna zákona o DPH ve vazbě na nový celní zákon
  • Novela zákoníku práce – připravované změny
  • Daně z příjmů
 • 1000 řešení č. 10

  IX/2016

  • Veřejné zakázky
  • Daňové odpisy hmotného majetku
  • Zákon o evidenci tržeb
 • 1000 řešení č. 9

  VIII/2016

  • Školský zákon – novela
  • Daně z příjmů
  • Daň z přidané hodnoty
 • 1000 řešení č. 7-8

  VI/2016

  • Letní a studentské brigády
  • Daňová evidence
  • Odpočty ve zdravotním pojištění
 • 1000 řešení č. 6

  V/2016

  • Daňové odpisy
  • Stavební zákon
  • Daně z příjmů
 • 1000 řešení č. 5

  IV/2016

  • Zdravotní pojištění a role úřadu práce
  • Zákoník práce
  • Daňové a nedaňové výdaje
 • 1000 řešení č. 3-4

  II/2016

  • ČÚS 2016 pro podnikatele
  • Veřejné zakázky
  • Daně z příjmů
 • 1000 řešení č. 2

  I/2016

  • Minimální mzda – zvýšení od 1. 1. 2016
  • Státní služba
  • Daň z příjmů
 • 1000 řešení č. 1

  XII/2015

  • Kontrolní hlášení od 1.1. 2016
  • Daň silniční za rok 2015
  • Daňová přiznání k dani z příjmů FO

Daně účetnictví 2016

 • DÚVaP č. 12

  XI/2016

  • Povinnosti plátce DPH – komplexně
  • Smlouvy v NOZ a ZP a ZP nově
  • Minimální a průměrná mzda a změny ve zdravotním pojištění
 • DÚVaP č. 11

  X/2016

  • Konec roku v účetnictví – harmonogram účetní závěrky
  • Zisk a ztráta – daňově a účetně
 • DÚVaP č. 10

  IX/2016

  • Nájemní smlouvy v daňové evidenci a účetnictví
  • Vzory smluv dle nového občanského zákoníku
  • Zákon o evidenci tržeb
 • DÚVaP č. 9

  VIII/2016

  • Daňová kontrola komplexně
  • Zásoby – z pohledu účetnictví a daní
  • Technické zhodnocení majetku a ZDP
 • DÚVaP č. 7-8

  VI/2016

  • Majetek a závazky – účetně a daňově
  • Sezonní práce – pracovněprávní souvislosti
  • Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní
 • DÚVaP č. 6

  V/2016

  • DPH u služeb v tuzemsku, ve vztahu k EU a třetím zemím
  • Podnikání ve společnosti z hlediska daně z příjmů
  • Homeworking práce z domova
 • DÚVaP č. 5

  IV/2016

  • Pohledávky v účetnictví a opravné položky
  • Zaměstnanecké benefity – daňové řešení
 • DÚVaP č. 3-4

  II/2016

  • Společnost s ručením omezeným v účetnictví a daních
  • Kontrolní hlášení a další změny zákona o DPH od 1. 1. 2016
  • Úvěry a zápůjčky v daních a účetnictví
 • DÚVaP č. 2

  I/2016

  • Účetní závěrka a inventarizace za rok 2015
  • Příjmy z darování, dědění a majetkového prospěchu z hlediska daně z příjmů FO
  • Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2016
 • DÚVaP č. 1

  XII/2015

  • Optimalizace v daňovém přiznání FO za rok 2015
  • Přiznání k dani silniční – předmět, zpracování a úprava

Daně pokuty 2016

 • DaÚ č. 12

  XI/2016

  • Daňová optimalizace
  • Zavedení elektronické evidence tržeb – sleva na dani
  • Ukončení roku z pohledu plátce DPH
 • DaÚ č. 11

  X/2016

  • Zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách – novely
  • Daňové zvýhodnění na dítě v různých situacích (2.)
  • Zvláštní režim pro cestovní službu – uplatnění DPH (2.)
 • DaÚ č. 10

  IX/2016

  • Zdanění starobních důchodů v roce 2016 a nález Ústavního soudu
  • Pohoštění obchodních partnerů
  • Uplatňování DPH u společníků společnosti
 • DaÚ č. 9

  VIII/2016

  • Technické požadavky na výrobky
  • Nezdanitelné částky z titulu bytové potřeby
  • Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
 • DaÚ č. 7-8

  VI/2016

  • Sleva na studenta
  • Likvidace majetku a daň z příjmů
  • DPH u telekomunikačních služeb
 • DaÚ č. 6

  V/2016

  • Nakládání s odpady – novela vyhlášky
  • Příjmy plynoucí manželům ze SJM
  • Nespolehlivý plátce
 • DaÚ č. 5

  IV/2016

  • Příjem z nabytí nemovité věci bezúplatně
  • Ukončení samostatné činnosti a změna ...
  • Sankce za neplnění povinností v oblasti DPH
 • DaÚ č. 3-4

  II/2016

  • Čistý obrat za účetní období od 1. 1. 2016
  • Příjmy ze zahraničí
  • Osoby povinné přiznat daň nebo zaplatit daň
 • DaÚ č. 2

  I/2016

  • Uplatnění záloh na daň z příjmů – v daňovém přiznání za rok 2015
  • Slevy na dani v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2015
  • DPH u krátkodobého nájmu nemovité věci – od 1. ledna 2016
 • DaÚ č. 1

  XII/2015

  • Směrná účtová osnova a účtový rozvrh od 1. 1. 2016
  • Závěr roku a daňová evidence
  • Rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby

PaM 2016

 • PaM č. 12

  XI/2016

  • Vyšší minimální mzda – důsledky ve mzdové účtárně
  • Pracovní úraz (2.)
  • Smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou
 • PaM č. 11

  X/2016

  • Dovolená – navrhované změny v ZP
  • Práce z domova – změny v novele ZP 2017
  • Zákon o inspekci práce – novela
 • PaM č. 10

  IX/2016

  • Novela zákoníku práce 2017 z pohledu zaměstnavatele
  • Spotřebitelský úvěr – nově (1.)
  • Insolvenční řízení a zdravotní pojištění
 • PaM č. 9

  VIII/2016

  • Odpočty ve zdravotním pojištění v roce 2017
  • Delší výpovědní doba
  • Občanský zákoník v pracovněprávních vztazích – řešení problémů
 • PaM č. 7-8

  VI/2016

  • Co se změní v zákoníku práce?
  • Rodinný závod
  • Zákaz alkoholu na pracovišti
 • PaM č. 6

  V/2016

  • Jak rozvrhnout pracovní dobu a práce na směny
  • Koncepční novela zákoníku práce
  • Zasílatelská smlouva
 • PaM č. 5

  IV/2016

  • Smlouvy a dohody v pracovněprávních vztazích podle NOZ
  • Práce ve svátek z pohledu zákoníku práce
  • Jak důstojně ukončit pracovní poměr?
 • PaM č. 3-4

  II/2016

  • Kdy a jak se započítávají přestávky do pracovní doby?
  • Vyšší podpora v nezaměstnanosti – aktuálně
  • Prodej a pacht firmy – pracovněprávní souvislosti
 • PaM č. 2

  I/2016

  • Uplatnění slevy na dani za umístění dítěte od 1. 1. 2016 – změny
  • Cestovní náhrady zaměstnanců v roce 2016
  • Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 (2.)
 • PaM č. 1

  XII/2015

  • Zálohy a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2015 – roční zúčtování (1.)
  • Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 (1.)
  • Právní nástupnictví ve zdravotním pojištění

Veřejná správa 2016

 • Poradce veřejné správy č. 12-13

  XI/2016

  • Zdravotní pojištění – ukončení studia na vysoké škole a navazující výkon výdělečné činnosti
  • Daňové a účetní odpisy hmotného majetku
  • Mzdová agenda – nejčastější problémy
 • Poradce veřejné správy č. 10-11

  IX/2016

  • Školský zákon – novela (3.)
  • Cestovní náhrady zaměstnanců
  • Postavení vedoucího zaměstnance (1.)
 • Poradce veřejné správy č. 9

  VIII/2016

  • Zadávání veřejných zakázek – nová legislativní úprava
  • Zákon o elektronické evidenci tržeb (1.)
  • Daňové zvýhodnění na děti
 • Poradce veřejné správy č. 7-8

  VI/2016

  • Daňová soustava – legislativní úprava
  • DPH při dovozu a vývozu zboží…
  • Neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance…
 • Poradce veřejné správy č. 6

  V/2016

  • Obce, kraje a hlavní město Praha
  • DPH při poskytnutí peněz a platebních prostředků
  • Jak bezpečně ukončit pracovní poměr? (2.)
 • Poradce veřejné správy č. 5

  IV/2016

  • Termínovaný pracovní poměr – změny
  • Dodání elektřiny nebo plynu obchodníkovi od 1. února 2016 – dodání certifikátů elektřiny
  • Mohou úředníci ÚSC podnikat?
 • Poradce veřejné správy č. 3-4

  II/2016

  • Jak sestavit účtový rozvrh
  • Odpočet daně v poměrné a krácené výši
  • Pracovní poměr na dobu určitou trochu jinak
 • Poradce veřejné správy č. 2

  I/2016

  • Nová výše cestovních náhrad
  • Dodatečné přiznání k DPH a následné kontrolní hlášení
  • Právní předpisy u neziskových subjektů – změny (1.)
 • Poradce veřejné správy č. 1

  XII/2015

  • Státní služba
  • Režim přenesení daňové povinnosti od 1. ledna 2016 (1.)
  • Dovolená za rok 2015

Monotematiky 2016

červenec 2017
T po út st čt so ne
27 26 27 28 29 30 1 2
28 3 4 5 6 7 8 9
29 10 11 12 13 14 15 16
30 17 18 19 20 21 22 23
31 24 25 26 27 28 29 30
32 31 1 2 3 4 5 6
Dnes má svátek Libor
1
Důležitý termín
1
Svátek