Zajímavé články

 • Zákon o daních z příjmů – novela

  Na základě rozsáhlé novely zákona o daních z příjmů dojde počínaje rokem 2018 k mnoha změnám zákona o daních z příjmů s tím, že některé změny budou účinné již pro rok 2017. Čeho se novela zákona týče a jaké změny v praxi přinese?

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Novela insolvenčního zákona

  Dnem 1. července 2017 dojde k významným změnám insolvenčního řízení. Věřitelům zajištěných podmíněných a budoucích pohledávek přináší tato změna větší jistotu, i když spolu s omezením některých jejich práv. Zlepšuje i postavení dlužníků ochranou proti šikanózním návrhům věřitelů a vyjasněním definice úpadku podnikatele. Mění i stávající úpravu osobních bankrotů. Změny doznává i postavení insolvenčních správců zvýšením dohledu nad nimi. Jak novela mění stávající režim insolvenčního řízení?

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Kontrola na pracovišti – novela zákona o inspekci práce

  Může se stát, že k zaměstnavateli přijde zaměstnanec inspektorátu práce, aby zkontroloval dodržování pracovněprávních předpisů. Oprávnění mu k tomu dává zákon o inspekci práce. Zákon umožňuje kontrolovat pracovněprávní předpisy, včetně předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Kontrolní působnost v oblasti zaměstnanosti mají úřady práce. Co bývá předmětem kontrol? Jaké má inspektor práva a povinnosti? Za jaké nedodržení povinností hrozí zaměstnavateli pokuta a v jaké výši?

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Novela insolvenčního zákona

  Dnem 1. července 2017 nabytím účinnosti zákona č. 64/2017 Sb., dojde k významným změnám insolvenčního řízení. Věřitelům zajištěných podmíněných a budoucích pohledávek přináší tato změna větší jistotu, i když ve spojení s omezením některých jejich práv. Zlepšuje i postavení dlužníků ochranou proti šikanózním návrhům věřitelů a vyjasněním definice úpadku podnikatele. Mění i stávající úpravu osobních bankrotů. Změny doznává i postavení insolvenčních správců zvýšením dohledu nad nimi. Novelizující zákon poskytuje potřebnou legisvakanční lhůtu k seznámení se se změnami a k jejich osvojení.

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Příspěvky od úřadu práce pro OSVČ činné v roce 2017

  OSVČ se významnou měrou podílejí na zaměstnanosti v České republice. Kdy a v jaké výši může být poskytnut příspěvek na společensky účelné pracovní místo vytvořené uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti? Které náklady se považují za provozní náklady, na které lze OSVČ poskytnout překlenovací příspěvek? V jaké výši a za jakých podmínek poskytuje Úřad práce OSVČ příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa?

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Novela zákona o nemocenském pojištění

  V těchto dnech projednává Senát návrh novely zákona o nemocenském pojištění, který zavede do našeho právního řádu novou dávku nemocenského pojištění – otcovskou. Novela má nabýt účinnosti až devátým měsícem po zveřejnění ve Sbírce zákonů, což bude na počátku roku 2018. Co je obsahem novely? Jaký je rozdíl mezi mateřskou dovolenou, podporou v mateřství, rodičovskou dovolenou, rodičovským příspěvkem a otcovskou?

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Mzdy a platy

  Zaměstnanci přísluší za práci v pracovněprávním vztahu založeném dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti odměna z dohody, za práci konanou v pracovním poměru přísluší zaměstnanci mzda nebo plat, nestanoví-li zákoník práce nebo zvláštní právní předpis jinak. Jaká kritéria musí zaměstnavatel respektovat při poskytování mzdy a platu?

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Finanční leasing z pohledu DPH

  Pro uplatňování daně z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty u leasingových operací je klíčové, za jakých smluvních podmínek byla leasingová smlouva uzavřena. V aktuálně platném znění zákona o DPH se pojem „leasing“ či „finanční pronájem“, ani pojem „finanční leasing“ nepoužívá. Tzv. finanční leasing je pro účely DPH považován prakticky za specifické dodání zboží. Jaké je základní vymezení finančního leasingu pro účely DPH ve srovnání s operativním leasingem? Jaká jsou pravidla pro uplatňování DPH při poskytnutí finančního leasingu a operativního leasingu z hlediska povinnosti přiznat daň, základu daně a jeho oprav, sazeb daně a odpočtu daně?

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Zákon o DPH – novela

  Pokud byl pojištěnec s trvalým pobytem na území České republiky v roce 2016 ve zdravotním pojištění osobou samostatně výdělečně činnou, a to jak po celý kalendářní rok nebo pouze po část roku, případně jen jeden (i necelý) kalendářní měsíc, pak je povinen podat zdravotní pojišťovně, u které byl v tomto roce pojištěn, formulář Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné (dále jen Přehled).

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Alkohol a kouření na pracovišti – nový zákon

  Od 31. května letošního roku nabývá účinnosti nový zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále „nový zákon“). Spolu se zákoníkem práce (dále ZP) vytváří podmínky pro to, aby na pracovištích zaměstnanci nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje. Jaké změny nový zákon přináší?

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

červenec 2017
T po út st čt so ne
27 26 27 28 29 30 1 2
28 3 4 5 6 7 8 9
29 10 11 12 13 14 15 16
30 17 18 19 20 21 22 23
31 24 25 26 27 28 29 30
32 31 1 2 3 4 5 6
Dnes má svátek Libor
1
Důležitý termín
1
Svátek
PaM č. 7-8
2017
VI/2017
DaÚ č. 7-8
2017
VI/2017
DÚVaP č. 7-8
2017
VI/2017
Poradce č. 11
2017
VI/2017