Objednávka publikací

včetně poštovného a balného

Předplatné měsíčníků a balíků 2019

Periodicita
bez DPH
s DPH

Poradce 2019

zákony s komentářem
Formát
bez DPH
s DPH
 • Poradce č. 2
  Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění s komentářem
  Založení kapitálové společnosti, účetní a daňový pohled
  Výdaje vynaložené na reklamu, reprezentaci a propagaci
  A5,
  296 str.
  138,20 Kč152,00 Kč
 • Poradce č. 1
  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení s komentářem
  Daň z příjmů (příklady problematických okruhů)
  A5,
  272 str.
  138,20 Kč152,00 Kč

Poradce 2018

zákony s komentářem
Formát
bez DPH
s DPH
 • Poradce č. 13
  Úplné znění zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní s komentářem
  A5,
  256 str.
  115,40 Kč127,00 Kč
 • Poradce č. 12
  Zákon o nemocenském pojištění (úplné znění zákona po novele s komentářem)
  A5,
  288 str.
  115,40 Kč127,00 Kč
 • Poradce č. 11
  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád s komentářem
  A5,
  272 str.
  115,40 Kč127,00 Kč
 • Poradce č. 10
  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání s komentářem
  A5,
  288 str.
  115,40 Kč127,00 Kč
 • Poradce č. 8-9
  Zákoník práce s komentářem
  A5,
  496 str.
  218,20 Kč240,00 Kč
 • Poradce č. 7
  Zákon o Finanční správě České republiky
  A5,
  256 str.
  115,40 Kč127,00 Kč
 • Poradce č. 5-6
  Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
  A5,
  432 str.
  218,20 Kč240,00 Kč
 • Poradce č. 4
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  A5,
  288 str.
  115,40 Kč127,00 Kč
 • Poradce č. 3
  Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  A5,
  233 str.
  115,40 Kč127,00 Kč
 • Poradce č. 2
  Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) s komentářem
  A5,
  288 str.
  115,40 Kč127,00 Kč
 • Poradce č. 1
  Zákon č. 435/­2004 Sb., o zaměstnanosti s komentářem
  A5,
  304 str.
  115,40 Kč127,00 Kč

Poradce 2017

zákony s komentářem
Formát
bez DPH
s DPH

Sborníky zákonů k 1.1.2018

Formát
bez DPH
s DPH
 • Zákony VI
  Životní prostředí, Ochrana ovzduší
  Ochrana vod, Ochrana půdy a rostlin
  Odpady a obaly, Energie
  A5,
  560 str.
  145,50 Kč160,10 Kč
 • Zákony V
  Územní celky a členění státu, Organizace veřejné správy
  Veřejná správa ve vztahu k občanům
  Školy a školská zařízení
  A5,
  432 str.
  145,50 Kč160,10 Kč
 • Zákony IV
  Stavební zákon a související předpisy, Katastr nemovitostí
  Bydlení, Požární bezpečnost
  Pozemkové úpravy, Související předpisy
  A5,
  472 str.
  145,50 Kč160,10 Kč
 • Zákony III
  Zákoník práce, Mzdové a platové předpisy
  Sociální zabezpečení, důchodové a nemocenské pojištění
  Zdravotní pojištění
  A5,
  576 str.
  171,80 Kč189,00 Kč
 • Zákony II B
  Trestní právo
  Správní právo
  Právní pomoc
  A5,
  432 str.
  153,60 Kč169,00 Kč
 • Zákony II A
  Občanský zákoník, Obchodní korporace
  Občanský soudní řád, Exekuční řád
  Ochrana spotřebitele
  A5,
  576 str.
  153,60 Kč169,00 Kč
 • Zákony I B
  Účetnictví
  Živnostenský zákon
  Související předpisy
  A5,
  432 str.
  153,60 Kč169,00 Kč
 • Zákony I A
  Správa daní, Daně z příjmů
  Daň z přidané hodnoty, Silniční daň
  Spotřební daně, Daň z nemovitostí
  A5,
  408 str.
  153,60 Kč169,00 Kč

Sborníky zákonů k 1.1.2017

Formát
bez DPH
s DPH

1000 řešení 2018

Formát
bez DPH
s DPH
 • 1000 řešení č. 9
  Příklady z praxe k uvedeným tématům
  Přehled změn k novelám zákonů
  Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (novela)
  Novela školského zákona
  A5,
  120 str.
  109,10 Kč120,00 Kč
 • 1000 řešení č. 7-8
  Ochrana osobních údajů – GDPR
  Daňové odpisy hmotného majetku
  Flexibilní formy práce
  A5,
  136 str.
  134,60 Kč148,00 Kč
 • 1000 řešení č. 6
  Nemocenské pojištění
  Zaměstnanecké benefity
  Aktivní politika zaměstnanosti
  A5,
  112 str.
  67,30 Kč74,00 Kč
 • 1000 řešení č. 5
  Pohledávky a rezervy
  Změny ve zdravotním pojištění
  Daňová kontrola
  A5,
  112 str.
  67,30 Kč74,00 Kč
 • 1000 řešení č. 4
  Daňové a nedaňové výdaje v roce 2018
  Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  Minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění
  A5,
  112 str.
  67,30 Kč74,00 Kč
 • 1000 řešení č. 3
  Zapůjčení zaměstnance druhému zaměstnavateli
  Daňové výdaje za rok 2017 z hlediska daně z příjmů
  A5,
  112 str.
  67,30 Kč74,00 Kč
 • 1000 řešení č. 2
  Povinnosti zaměstnavatele
  Zákoník práce po novelách
  A5,
  112 str.
  67,30 Kč74,00 Kč
 • 1000 řešení č. 1
  Paušální výdaje poplatníků daně z příjmů
  Časové rozlišení
  Změny ve zdravotním pojištění
  A5,
  112 str.
  67,30 Kč74,00 Kč

1000 řešení 2017

Formát
bez DPH
s DPH

Daně a účetnictví - vzory a případy 2018

Formát
bez DPH
s DPH
 • DÚVaP č. 10
  Průkaznost účetnictví a jeho rekonstrukce
  Identifikovaná osoba – registrace k DPH
  Způsoby oceňování majetku a služeb
  A5,
  160 str.
  113,60 Kč125,00 Kč
 • DÚVaP č. 9
  DPH u zboží a služeb
  Mzdy v daních a účetnictví
  Dohody a zdravotní pojištění
  A5,
  208 str.
  113,60 Kč125,00 Kč
 • DÚVaP č. 8
  Hmotný a nehmotný majetek (odpisy z daňového hlediska)
  Vlastní kapitál obchodních korporací
  A5,
  160 str.
  113,60 Kč125,00 Kč
 • DÚVaP č. 7
  Cizí měny a kursové rozdíly v účetnictví
  Rezervy a opravné položky (daňová a účetní pravidla)
  Školy a školská zařízení (úrazy, školy v přírodě)
  A5,
  176 str.
  113,60 Kč125,00 Kč
 • DÚVaP č. 5-6
  Vnitropodnikové směrnice pro podnikatele
  A5,
  256 str.
  227,30 Kč250,00 Kč
 • DÚVaP č. 4
  Nájem majetku z hlediska daně z příjmů
  Daňové přiznání a kontrolní hlášení v r. 2018
  Zdravotní pojištění – chyby zaměstnavatele
  A5,
  128 str.
  113,60 Kč125,00 Kč
 • DÚVaP č. 2-3
  Účetní souvztažnosti pro podnikatele 2018
  A5,
  272 str.
  227,30 Kč250,00 Kč
 • DÚVaP č. 1
  Paušální výdaje – komplexně v roce 2018
  Mzdová účetní – a její problémy
  Ochrana osobních údajů – nové nařízení EP
  A5,
  160 str.
  113,60 Kč125,00 Kč

Daně a účetnictví - vzory a případy 2017

Formát
bez DPH
s DPH

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 2018

Formát
bez DPH
s DPH
 • DaÚ č. 9
  Zákon o sociálním zabezpečení (poslední novela)
  Nezdanitelné příjmy FO (limitní částky)
  A4,
  88 str.
  177,30 Kč195,00 Kč
 • DaÚ č. 7-8
  Ochrana osobních údajů – GDPR
  Specifika zdravotního a sociálního pojištění
  A4,
  112 str.
  354,50 Kč390,00 Kč
 • DaÚ č. 6
  Příjem z nájmu nemovité věci
  Odpis hmotného majetku ve spoluvlastnictví
  A4,
  80 str.
  177,30 Kč195,00 Kč
 • DaÚ č. 5
  Zákon o živnostenském podnikání (novela)
  Daňová kontrola
  A4,
  80 str.
  177,30 Kč195,00 Kč
 • DaÚ č. 3-4
  Zákon o daních z příjmů – změny od r. 2018
  Ručení za daň
  Inventarizace majetku a závazků
  A4,
  112 str.
  354,50 Kč390,00 Kč
 • DaÚ č. 2
  Změny daňového zvýhodnění od roku 2018
  Dávky nemocenského po novele zákona
  A4,
  80 str.
  177,30 Kč195,00 Kč
 • DaÚ č. 1
  Přiznání k dani silniční
  Události po rozvahovém dni – jak je v účetní závěrce zohlednit?
  Slevy na dani z příjmů FO za rok 2017
  A4,
  80 str.
  177,30 Kč195,00 Kč

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 2017

Formát
bez DPH
s DPH

Práce, mzdy, odvody - bez chyb, pokut a penále 2018

Formát
bez DPH
s DPH
 • DaÚ č. 10
  Jak zrušit rezervní fond s.r.o.
  Promlčení přeplatku ve zdravotním pojištění
  Příplatek společníka s.r.o. mimo základní kapitál
  A5,
  88 str.
  177,30 Kč195,00 Kč
 • PaM č. 10
  Povinnosti zaměstnance (jak zajistit jejich splnění)
  Úřednická zkouška (změny)
  Zdravotní pojištění (platby státu a odpočty od 1. 1. 2019)
  A4,
  80 str.
  150,00 Kč165,00 Kč
 • PaM č. 9
  Ochrana osobnosti zaměstnance (GDPR a NOZ)
  GDPR a zdravotní pojištění
  Změny ve školském zákoně k 1. září 2018
  A4,
  80 str.
  150,00 Kč165,00 Kč
 • PaM č. 7-8
  GDPR ochrana osobních údajů
  GDPR směrnice
  Zdanění letních brigád
  A4,
  120 str.
  300,00 Kč330,00 Kč
 • PaM č. 6
  Nemocenského při dlouhotrvající dočasné pracovní neschopnosti (nová výše)
  Otcovské poporodní péče (nová dávka)
  Dlouhodobé ošetřovné (nová dávka)
  A4,
  80 str.
  150,00 Kč165,00 Kč
 • PaM č. 5
  Archivace mzdové agendy. Novela živnostenského zákona
  Novela živnostenského zákona
  Uplatňování výdajů na pracovní cesty
  A4,
  80 str.
  150,00 Kč165,00 Kč
 • PaM č. 3-4
  Rodičovský příspěvek - změny ve zdravotním pojištění
  Podmínky v pracovněprávních vztazích
  Dohoda o pracovní pohotovosti a její odměňování
  A4,
  120 str.
  300,00 Kč330,00 Kč
 • PaM č. 2
  Nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce
  Absolventská praxe
  Změny v pracovnělékařských službách pro zaměstnavatele
  A4,
  80 str.
  150,00 Kč165,00 Kč
 • PaM č. 1
  OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2018
  Flexibilní formy práce
  Podstatná změna poměrů při pobírání renty (2.)
  A4,
  80 str.
  150,00 Kč165,00 Kč

Práce, mzdy, odvody - bez chyb, pokut a penále 2017

Formát
bez DPH
s DPH

Poradce veřejné správy 2018

Formát
bez DPH
s DPH
 • Poradce veřejné správy č. 10
  Kdy vyšší odstupné ve veřejné správě?
  Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
  Vyhláška č. 233/2000 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
  A5,
  80 str.
  59,10 Kč65,00 Kč
 • Poradce veřejné správy č. 8-9
  Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky
  Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
  A5,
  120 str.
  89,10 Kč98,00 Kč
 • Poradce veřejné správy č. 7
  Zaměstnanecké benefity - příspěvky zaměstnavatele na kulturu, sport a rekreaci
  A5,
  64 str.
  59,10 Kč65,00 Kč
 • Poradce veřejné správy č. 5-6
  GDPR - ochrana osobních údajů - Úplné znění nařízení
  Poznámky k Nařízení EP a rady GDPR
  A5,
  104 str.
  89,10 Kč98,00 Kč
 • Poradce veřejné správy č. 4
  Zákon o pedagogických pracovnících
  A5,
  64 str.
  59,10 Kč65,00 Kč
 • Poradce veřejné správy č. 2-3
  Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
  A5,
  112 str.
  89,10 Kč98,00 Kč
 • Poradce veřejné správy č. 1
  Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  A5,
  80 str.
  59,10 Kč65,00 Kč

Odborné publikace - monotematiky 2018

Formát
bez DPH
s DPH

Odborné publikace - monotematiky 2017

Formát
bez DPH
s DPH

Odborné publikace - monotematiky 2016

Formát
bez DPH
s DPH

Odborné publikace - monotematiky 2014

Formát
bez DPH
s DPH

Balíčky

Formát
bez DPH
s DPH
 • Živnostenský zákon - novela
  Práce a mzdy č. 12/2017
  Aktualizace zákonů I/4
  Ekonomický a personalistický slovník
  A5,
  432 str.
  309,10 Kč340,00 Kč

Tituly se slevou

Formát
bez DPH
s DPH

Aktualizace - úplné znění k zákonům 2018

Formát
bez DPH
s DPH

Aktualizace - úplné znění k zákonům 2017

Formát
bez DPH
s DPH

Poradce dětem

Formát
bez DPH
s DPH

Veselo i vážne

Formát
bez DPH
s DPH
Všechny publikace uvedené v ceníku si můžete objednat také telefonicky, faxem, emailem, případně osobně (klikněte zde)
září 2018
T po út st čt so ne
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má svátek Berta
1
Důležitý termín
1
Svátek