Zajímavé články

 • Výdaje a příjem z pojištění z hlediska daně z příjmů

  Zákon o daních z příjmů umožňuje uplatnit do daňových výdajů různé druhy pojištění, případně umožňuje o některá uhrazená pojištění snížit základ daně. Dále stanoví podmínky pro osvobození některých náhrad z pojištění. O které podmínky se jedná?

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Jak zrušit rezervní fond s.r.o.

  Tvorbu zákonného rezervního fondu ukládal společnostem s ručením omezeným (také a.s.) od nepaměti obchodní zákoník. Příchod zákona o obchodních korporacích s rokem 2014 ovšem znamenal nejen konec ObchZ, ale samozřejmě přinesl řadu věcných změn, včetně zrušení povinnosti tvorby zákonného rezervního fondu s.r.o. S ohledem na kontinuitu práva dříve založených s.r.o. ale zcela nepominula povinnost tvorby rezervního fondu, záleží totiž ještě na interním předpise dané firmy. Jaké jsou účetní a daňové souvislosti v případě zrušení a vyplacení složky vlastního kapitálu?

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Pracovněprávní odlišnosti úředníků ÚSC

  Veřejná správa je pro pracovněprávní účely širší pojem. Většinou zahrnuje tzv. nepodnikatelské subjekty v oblasti školství, zdravotnictví, organizační složky státu, státní fondy, příspěvkové organizace a územní samosprávné celky (např. obce, města, městské části), které vykonávají státní správu a samosprávu. Zaměstnanci územních samosprávných celků (dále ÚSC) se ve své pracovní činnosti řídí několika právními předpisy. Podpůrně se na ně vztahuje zákoník práce č. 262/2006 Sb., (dále ZP). Znamená to, že se jeho ustanovení použijí jen v případech, pokud zvláštní zákon, kterým je zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků nestanoví jinak. Na ostatní zaměstnance, kteří nejsou úředníky, se ZP vztahuje v plném rozsahu. Jaké jsou odlišnosti v pracovněprávních vztazích úředníků ÚSC od obecně platné právní úpravy v ZP? Jak se projevují v personální praxi?

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Ochrana osobních údajů a zdravotní pojištění

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) standardizuje od 25. 5. 2018 ochranu osobních dat občanů. Jak můžeme v některých aspektech nahlížet na dopady této nadnárodní právní úpravy do podmínek platných ve zdravotním pojištění?

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Ochrana osobnosti zaměstnance – GDPR a NOZ

  Ochrana osobnosti člověka patří mezi základní lidská práva. Zásadní právní úprava je uvedena v čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky. Podle tohoto ustanovení může každý občan činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Novela školského zákona

  Již čtvrtý rok za sebou dochází k poměrně velkým změnám školského zákona. Po novele provedené zákonem č. 82/­2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/­2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, který nabyl účinnosti 1. 5. 2015, a zákonem č. 178/­2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/­2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/­1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 1. září 2016, přišla v loňském roce další novela školského zákona – zákon č. 101/­2017 Sb.

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Desátá novela daňového řádu

  Poslední novela zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), provedená zákonem č. 94/2018 Sb., upravuje informační povinnost zejména v DŘ, která umožňuje získat určité údaje pro jejich využití při výkonu působností, kterými správce daně disponoval již před novelou (tj. při výkonu správy daní). V úvodu je třeba zdůraznit, že novela nedává správci daně žádné nové kontrolní ani jiné kompetence (zejména ne kontrolní kompetence podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „AML zákon“).

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Změny ve školském zákoně k 1. září 2018

  Předmětem změn, které přináší novela školského zákona provedená zákonem č. 101/2017 Sb., je oblast financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí (dále regionální školství územních samosprávných celku z prostředků státního rozpočtu). Financování soukromých a církevních škol není navrženými změnami financování dotčeno. Důvodem této novelizace školského zákona byla podle předkladatele nutnost vytvoření právního základu pro realizaci změn v systému financování regionálního školství územně samosprávných celků.

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Hmotný a nehmotný majetek – odpisy z daňového hlediska

  Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku patří k důležitým výdajům vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů daňového poplatníka. Současně se prostřednictvím daňových odpisů dá výrazně optimalizovat daňová povinnost poplatníka daně z příjmů. V příspěvku si uvedeme v jednotlivých kapitolách s využitím četných příkladů základní principy daňového odpisování hmotného a nehmotného majetku v roce 2018. Vycházíme přitom jednak ze zákona č. 170/­2017 Sb., který novelizoval zákon o daních z příjmů a přinesl jisté úpravy daňového odpisování a jednak z pokynu GFŘ č. D-22.

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

 • Daňové odpisy hmotného majetku

  Daňové odpisy hmotného majetku jsou součástí výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to ve výši vypočtené podle § 26 až § 33 ZDP. Odpisováním se dle § 26 odst. 5 ZDP rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do výdajů (nákladů) k zajištění tohoto příjmu.

  (pro prohlížení dokumentu se musíte přihlásit)

září 2018
T po út st čt so ne
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má svátek Berta
1
Důležitý termín
1
Svátek