Vzory smluv a podání

Pro prohlížení sekce se musíte přihlásit!

Vzory smluv podle ZP 2017

 1. Pověření pro zaměstnance zaměstnavatelem (§ 166 a 430 NOZ, § 7 ZP)
 2. Příslib zaměstnání – dohoda o budoucí pracovní smlouvě (§ 1785 NOZ)
 3. Pracovní smlouva pro podnikatelskou sféru (§ 33 ZP)
 4. Pracovní smlouva ve školství
 5. Pracovní smlouva v organizační složce státu
 6. Pracovní smlouva na dobu určitou (§ 39 ZP)
 7. Předpis, kterým se vymezují důvody pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou (§ 39 ZP)
 8. Žádost o převedení na jinou práci (§ 41 ZP)
 9. Odpověď zaměstnavatele na žádost zaměstnance k převedení na jinou práci (§ 41 ZP)
 10. Převedení na jinou práci (§ 41 ZP)
 11. Dohoda o změně pracovní smlouvy (§ 40 ZP)
 12. Pracovní smlouva
 13. Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance
 14. Pokyn k dočasnému přidělení zaměstnance agentury práce k jinému zaměstnavateli
 15. Zaměstnávání studentů
 16. Pracovní smlouva se zaměstnancem, který pobírá starobní důchod
 17. Pracovní smlouva o sjednání dalšího pracovního poměru
 18. Pracovní smlouva zaměstnanců, kteří pracují doma (317 ZP)
 19. Pracovní smlouva s osobami se zdravotním postižením
 20. Jmenování na pracovní místo (§ 33 ZP)
 21. Dohoda o odvolatelnosti z vedoucího pracovního místa (§ 73 ZP)
 22. Manažerská smlouva (§ 1746 NOZ)
 23. Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně
 24. Delimitační dohoda
 25. Výpověď ze strany zaměstnavatele z důvodu organizačních změn
 26. Výpověď z pracovního poměru zaměstnavatele pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (dříve porušení pracovní kázně) [§ 52 písm. g)]
 27. Výpověď z pracovního poměru zaměstnavatele pro nesplňování předpokladů pro výkon práce zaměstnance [§ 52 písm. f) ZP]
 28. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem (§ 50 odst. 3 ZP)
 29. Okamžité zrušení pracovníhopoměru zaměstnancem (§ 56 ZP)
 30. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem (§ 55 ZP)
 31. Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou (§ 49 ZP)
 32. Odmítnutí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou (§ 49 ZP)
 33. Skončení pracovního poměru dohodou (§ 49 ZP)
 34. Skončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou (§ 65 ZP)
 35. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem (§ 66 ZP)
 36. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnancem (§ 66 ZP)
 37. Poskytnutí odstupného (§ 67 ZP)
 38. Pracovní posudek (§ 314 odst. 1 ZP)
 39. Potvrzení o zaměstnání (§ 313 ZP)
 40. Doručování písemností – doručení výpovědi z pracovního poměru
 41. Dohoda o pracovní činnosti (§ 76 ZP)
 42. Dohoda o provedení práce (§ 75 ZP)
 43. Rozhodnutí zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna k hledání zaměstnání (příloha k NV č. 590/2006 Sb.)
 44. Žádost zaměstnavatele k odborovému orgánu o udělení předchozího souhlasu k rozvázání pracovního poměru (§ 61 odst. 2 ZP)
 45. Souhlas odborového orgánu k rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem výpovědí nebo okamžitým zrušením (§ 61 odst. 2 ZP)
 46. Žádost o dovolenou a její vyřízení (§ 217 ZP)
 47. Odpověď zaměstnavatele na žádost o dovolenou
 48. Určení nástupu dovolené (§ 217 ZP)
 49. Žádost o změnu dne nástupu dovolené (§ 217 ZP)
 50. Krácení dovolené pro pracovní neschopnost (§ 223 ZP)
 51. Oznámení o nástupu na rodičovskou dovolenou
 52. Odpověď zaměstnavatele
 53. Žádost o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy
 54. Odpověď zaměstnavatele
 55. Stanovení začátku a konce pracovní doby (§ 81 ZP)
 56. Dohoda o kratší pracovní době (§ 79 ZP)
 57. Žádost zaměstnance o kratší pracovní dobu (§ 80 ZP)
 58. Vyřízení žádosti zaměstnance o kratší pracovní dobu (§ 80 ZP)
 59. Vyřízení žádosti zaměstnance o kratší pracovní dobu – odmítavé (§ 80 ZP)
 60. Žádost zaměstnankyně o kratší pracovní dobu z důvodu péče o dítě (§ 241 ZP)
 61. Žádost zaměstnankyně o vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby (§ 241 ZP)
 62. Stanovení přestávky v práci (§ 88 ZP)
 63. Určení nástupu práce přesčas (§ 93 ZP)
 64. Pracovní volno, překážky v práci, náhrada mzdy žádost o zaplacení náhrady mzdy při překážce v práci (§ 199 ZP)
 65. informace zaměstnavatele o bližších mzdových a platových podmínkách (§ 37 ZP)
 66. Platový výměr (§ 122 ZP)
 67. Plná moc pro převzetí mzdy
 68. Vypovězení plné moci
 69. Zásady pro poskytování osobních příplatků (§ 131 ZP)
 70. Rozhodnutí o přiznání osobního příplatku (§ 131 ZP)
 71. Rozhodnutí o odnětí osobního příplatku (§ 131 ZP)
 72. Rozhodnutí o přiznání odměny (§ 134 ZP)
 73. Žádost o zaplacení (doplacení) mzdy
 74. Žádost zaměstnance o poskytnutí zvýšení mzdy za práci přesčas (§ 114 ZP)
 75. Žádost o poskytnutí zvýšení (náhrady) mzdy za práci ve svátek (ve dnech pracovního klidu) (§ 115 ZP)
 76. Žádost o poskytnutí mzdového zvýhodnění za práci v noci (§ 116 ZP)
 77. Oznámení o výši průměrného výdělku (§ 352 ZP)
 78. Oznámení o výši pravděpodobného výdělku
 79. Oznámení o zápočtu odměn do hrubého výdělku
 80. Žádost k soudu o zasílání srážek ze mzdy
 81. Oznámení plátce mzdy, že u něho povinný přestal pracovat
 82. Oznámení plátce mzdy, že u něho povinný nastoupil do pracovního poměru
 83. Dohoda o odpovědnosti (§ 252 ZP)
 84. Oznámení zaměstnance o tom, že nejsou vytvořeny řádné pracovní podmínky (§ 253 ZP)
 85. Oznámení zaměstnavatele zaměstnanci o způsobené škodě
 86. Potvrzení o převzetí svěřených předmětů (§ 255 ZP)
 87. Oznámení zaměstnance zaměstnavateli o krádeži vnesených věcí (§ 255, § 267, § 268 ZP)
 88. Žádost zaměstnance o odškodnění pracovního úrazu (§ 269 ZP)
 89. Žádost o odškodnění nemoci z povolání (§ 269 ZP)
 90. Zproštění odpovědnosti za pracovní úraz (§ 270 ZP)
 91. Dohoda o zvýšení kvalifikace (§ 234 ZP)
 92. Žádost o vrácení plnění poskytnutých podle dohody o zvýšení kvalifikace (§ 235 ZP)
 93. Směrnice pro používání služebních motorových vozidel
 94. Dohoda o používání služebního motorového vozidla zaměstnancem pro služební i soukromé účely podle § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 sb. daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 95. Rozhodnutí k poskytování paušální náhrady jízdních výdajů za městskou dopravu při pracovních cestách v místě pravidelného pracoviště (§ 159 ZP)
 96. Předpis k vymezení důvodů pro sjednávání konkurenční doložky (§ 310 ZP)
 97. Kolektivní smlouva
 98. Pracovní řád (§ 306 ZP)
 99. Vzor smlouvy se zdravotnickým zařízením
 100. Vnitřní předpis (§ 305 ZP)
 101. Žádost o provedení voleb (§ 281 a násl. ZP)
 102. Rozhodnutí vedení pracoviště (§ 281 ZP)
 103. Žádost zaměstnankyně o provedení nápravy v oblasti diskriminace (§ 16 odst. 1 ZP)
 104. Odpověď zaměstnavatele (§ 16 odst. 3 ZP)
 105. Předpis k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (§ 104 odst. 5 ZP)
 106. Žaloba o neplatnost převedení na jinou práci (§ 41 ZP)
 107. Žaloba o neplatnost přeložení do jiného místa výkonu práce a o náhradu mzdy (§ 43 ZP)
 108. Žaloba o uložení povinnosti zařadit zaměstnance zpět na původní místo (§ 41 ZP)
 109. Žaloba o neplatnost výpovědi (§ 69 ZP)
 110. Žaloba o náhradu mzdy v důsledku neplatného rozvázání pracovního poměru (§ 69 ZP)
 111. Žaloba zaměstnavatele o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru a náhradu škody (69 ZP)
 112. Žaloba o vydání bezdůvodného obohacení (§ 2991 odst. 2 NOZ)
 113. Žaloba o uložení povinnosti upravit pracovní posudek (§ 315 ZP)
 114. Žaloba o uložení povinnosti vydat pracovní posudek (§ 314 ZP)
 115. Žaloba o uložení povinnosti vydat potvrzení o zaměstnání (§ 313 ZP)
 116. Žaloba o náhradu za ztížení společenského uplatnění a za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (§ 372 ZP)
 117. Žaloba o náhradu věcné škody a účelně vynaložených nákladů spojených s léčením (§ 379 ZP)
 118. Žaloba o zaplacení zvýšení mzdy za práci přesčas (§ 114 ZP)
 119. Žaloba o zaplacení náhrady škody na hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat (§ 252 ZP)
 120. Žaloba o náhradu škody na odložené věci (§ 267 ZP)
 121. Žaloba o náhradu mzdy při překážce v práci (§ 191 a násl. ZP, NV č. 590/2006 Sb.)
 122. Žaloba o odškodnění pracovního úrazu (§ 269 ZP)
 123. Žaloba o vrácení plnění poskytnutých podle dohody o zvýšení kvalifikace (§ 234 ZP)
 124. Návrh na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy
 125. Žádost o určení rozsahu a rozvrhu srážek
 126. Návrh věřitele na prohlášení úpadku (§ 3 zák. č. 182/2006 Sb.)
 127. Přihláška pohledávky zaměstnance do úpadkového řízení
 128. Žaloba na ochranu osobnosti (§ 81 obč. zák.)
 129. Žaloba o doplatek do minimální mzdy (§ 111 ZP, NV č. 567/2006 Sb.)
 130. Pracovní smlouva zaměstnanců pracující z domova
 131. Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně
 132. Delimitační dohoda
 133. Přechod práv a povinností po prodeji závodu nebo jeho části
 134. Cestovní náhrady
 135. Používání služebních motorových vozidel
září 2018
T po út st čt so ne
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má svátek Berta
1
Důležitý termín
1
Svátek