Vydané publikace

Poradce 2018Včetně poštovného a balného

 • Poradce č. 13

  VI/2018

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Úplné znění zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní s komentářem
  • Problémové oblasti při aplikaci účetních předpisů pro podnikatele
  • Příjmy z prodeje cenných papírů
  • Vracení DPH ze zboží prodaného cizincům
  • Účtování na podrozvahových účtech
  • Rozdělení zisku s.r.o. a a.s. z účetního a daňového hlediska
  • Daňové řešení nákupu a prodeje pozemku.
  • Přenesení daňové povinnosti u tuzemských zdanitelných plnění v roce 2018
 • Poradce č. 12

  IV/2018

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o nemocenském pojištění (úplné znění zákona po novele s komentářem)
  • Elektronická evidence tržeb po nálezu Ústavního soudu
 • Poradce č. 11

  III/2018

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád s komentářem
  • Daňový doklad a účtenka v roce 2018
  • Rodinné vztahy na pracovišti
  • Stres (důsledek rychlé doby)
 • Poradce č. 10

  III/2018

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání s komentářem
  • Obchodní majetek a podnikání fyzické osoby
  • Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
  • Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovité věci
  • Podnikatelé a postupy zdravotních pojišťoven v roce 2018
  • Nekonvenční strategie úspěšných podniků
 • Poradce č. 8-9

  I/2018

  218,20 Kč bez DPH
  240,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákoník práce s komentářem
  • Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro podnikatele od 1. 1. 2018
 • Poradce č. 7

  XII/2017

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o Finanční správě České republiky
  • Účetní zásady a vnitřní předpisy účetní jednotky
  • Příjmy plynoucí z držby podílu na obchodních korporacích
  • Judikatura v českém právním řádu
  • Významné částky vyměřovacího základu zaměstnance ve zdravotním pojištění
  • Zvládání kritiky
 • Poradce č. 5-6

  X/2017

  218,20 Kč bez DPH
  240,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • Poradce č. 4

  IX/2017

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Rozhodovací problémy a jejich řešení nově
 • Poradce č. 3

  IX/2017

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • Výkazy v účetní závěrce 2017
 • Poradce č. 2

  IX/2017

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) s komentářem
  • Vyhláška č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona
  • Podávání daňových přiznání a kontrolních hlášení
  • Vyvlastňovací řízení
  • Je pracoviště centrum konfliktů?
 • Poradce č. 1

  VIII/2017

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 435/­2004 Sb., o zaměstnanosti s komentářem
  • Způsoby odpisování hmotného a nehmotného majetku
  • Novela zákona o daních z příjmů
  • Kurzové rozdíly (dle ČÚS č. 006)
  • Výdaje spojené s pořízením nemovité věci koupí, ve vlastní režii a na úvěr
  • Změny u vratky spotřební daně u zelené nafty
  • Finanční leasing
  • Účetní záznamy

Zákony 2018Včetně poštovného a balného

 • Zákony I. A

  I/2018

  153,60 Kč bez DPH
  169,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Správa daní
  • Daně z příjmů
  • Daň z přidané hodnoty
  • Silniční daň
  • Spotřební daně
  • Daň z nemovitostí
  • Rozpočtová pravidla
 • Zákony I. B

  I/2018

  153,60 Kč bez DPH
  169,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Účetnictví
  • Živnostenský zákon
  • Související předpisy
 • Zákony II. A

  I/2018

  153,60 Kč bez DPH
  169,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Občanský zákoník
  • Obchodní korporace
  • Občanský soudní řád
  • Exekuční řád
  • Ochrana spotřebitele
 • Zákony II. B

  I/2018

  153,60 Kč bez DPH
  169,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Trestní právo
  • Správní právo
  • Právní pomoc
 • Zákony III

  I/2018

  171,80 Kč bez DPH
  189,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákoník práce
  • Mzdové a platové předpisy
  • Sociální zabezpečení, důchodové a nemocenské pojištění
  • Předpisy k zaměstnanosti
  • Zdravotní pojištění
 • Zákony IV

  I/2018

  145,50 Kč bez DPH
  160,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Stavební zákon a související předpisy
  • Katastr nemovitostí
  • Bydlení
  • Požární bezpečnost
  • Pozemkové úpravy
  • Související předpisy
 • Zákony V

  I/2018

  145,50 Kč bez DPH
  160,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Územní celky a členění státu
  • Organizace veřejné správy
  • Veřejná správa ve vztahu k občanům
  • Školy a školská zařízení
 • Zákony VI

  I/2018

  145,50 Kč bez DPH
  160,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Životní prostředí
  • Ochrana ovzduší
  • Ochrana vod
  • Ochrana půdy a rostlin
  • Odpady a obaly
  • Energie

Aktualizace I./2018 - všechny nejdůležitější daňové a účetní zákony...

 • Aktualizace I/1

  VI/2018

  40,90 Kč bez DPH
  45,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Daňový řád úplné znění
  • Zákon o daních z příjmů
  • Zákon o rozpočtových pravidlech

Aktualizace II./2018 - zákony z oblasti obchodního, občanského, trestního práva...

 • Aktualizace II/1

  VI/2018

  81,90 Kč bez DPH
  90,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Občanský zákoník (úplné znění)
  • Exekuční řád
  • Zákon o správních poplatcích
  • Zákon o advokacii
  • Notářský řád

Aktualizace III./2018 - zákoník práce, sociální, mzdové, pracovní a bezpečnostní zákony...

 • Aktualizace III/1

  VI/2018

  66,40 Kč bez DPH
  73,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
  • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
  • Sdělení č. 65/2018 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
  • Sdělení č. 53/2018 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Aktualizace IV./2018 - stavební zákon a související předpisy...

 • Aktualizace IV/1

  VI/2018

  50,00 Kč bez DPH
  55,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
  • Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení

Aktualizace VI./2018 - odpady, obaly a ochrana životního prostředí...

 • Aktualizace VI/1

  VI/2018

  41,80 Kč bez DPH
  46,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o vodách (Novela vodního zákona vstoupí v platnost 1. 1. 2019.)

1000 řešení 2018Včetně poštovného a balného

 • 1000 řešení č. 7-8

  VI/2018

  134,60 Kč bez DPH
  148,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Ochrana osobních údajů – GDPR – praktické příklady
  • Daňové odpisy hmotného majetku
  • Flexibilní formy práce
  • ZDP, DPH,
  • Postupy účtování
  • Zákoník práce, Mzdy a odvody
  • Veřejný sektor
 • 1000 řešení č. 6

  V/2018

  67,30 Kč bez DPH
  74,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Nemocenské pojištění
  • Zaměstnanecké benefity
  • Aktivní politika zaměstnanosti
  • ZDP, DPH,
  • Účetnictví
  • Zákoník práce, Mzdy a odvody
  • Veřejná správa
 • 1000 řešení č. 5

  IV/2018

  67,30 Kč bez DPH
  74,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Pohledávky a rezervy
  • Změny ve zdravotním pojištění
  • Daňová kontrola
  • Daň z příjmů
  • DPH
  • Veřejná správa
 • 1000 řešení č. 4

  III/2018

  67,30 Kč bez DPH
  74,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Daňové a nedaňové výdaje v roce 2018
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • Minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění
  • Daně z příjmů
  • Daň z přidané hodnoty
  • Automobil v podnikání
  • Účetnictví
  • Zákoník práce
 • 1000 řešení č. 3

  II/2018

  67,30 Kč bez DPH
  74,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zapůjčení zaměstnance druhému zaměstnavateli
  • Daňové výdaje za rok 2017 z hlediska daně z příjmů
  • Daně z příjmů
  • Daň z přidané hodnoty
  • Majetek z pohledu zákona o daních z příjmů
  • Inventarizace
  • OSVČ a zúčtování roku 2017 ve ZP
  • Mzdy a odvody
 • 1000 řešení č. 2

  I/2018

  67,30 Kč bez DPH
  74,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Povinnosti zaměstnavatele
  • Zákoník práce po novelách
  • ZDP
  • DPH
  • Pracovní právo
  • Účetnictví
  • Rozhodné období ve zdravotním pojištění
  • Problémy mzdové účetní
 • 1000 řešení č. 1

  XII/2017

  67,30 Kč bez DPH
  74,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Paušální výdaje poplatníků daně z příjmů
  • Časové rozlišení
  • Změny ve zdravotním pojištění
  • Daně z příjmů
  • Daň z přidané hodnoty
  • Vedení účetnictví
  • Mzdy a odvody
  • Zákoník práce

Daně a účetnictví, vzory a případy 2018Včetně poštovného a balného

 • DÚVaP č. 8

  V/2018

  113,60 Kč bez DPH
  125,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Hmotný a nehmotný majetek (odpisy z daňového hlediska)
  • Vlastní kapitál obchodních korporací
 • DÚVaP č. 7

  IV/2018

  113,60 Kč bez DPH
  125,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Cizí měny a kursové rozdíly v účetnictví
  • Rezervy a opravné položky (daňová a účetní pravidla)
  • Školy a školská zařízení (úrazy, školy v přírodě)
 • DÚVaP č. 5-6

  III/2018

  227,30 Kč bez DPH
  250,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Vnitropodnikové směrnice pro podnikatele
 • DÚVaP č. 4

  II/2018

  113,60 Kč bez DPH
  125,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Nájem majetku z hlediska daně z příjmů
  • Daňové přiznání a kontrolní hlášení v r. 2018
  • Zdravotní pojištění – chyby zaměstnavatele
 • DÚVaP č. 2-3

  I/2018

  227,30 Kč bez DPH
  250,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Účetní souvztažnosti pro podnikatele 2018
  • Souvztažnosti dle českých účetních standardů pro podnikatele
  • Souvztažnosti pro podnikatele – dle účtových skupin či tříd
  • Souvztažnosti dle syntetických účtů
 • DÚVaP č. 1

  XII/2017

  113,60 Kč bez DPH
  125,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Paušální výdaje – komplexně v roce 2018
  • Mzdová účetní – a její problémy
  • Ochrana osobních údajů – nové nařízení EP

Daně a účetnictví 2018Včetně poštovného a balného

 • DaÚ č. 7-8

  VI/2018

  354,50 Kč bez DPH
  390,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Ochrana osobních údajů – GDPR
  • Specifika zdravotního a sociálního pojištění
  • Nevyčerpaná loňská dovolená
  • „Letní“ škody na majetku
  • Agenturní zaměstnávání v praxi
  • Zaměstnanecké benefity a DPH
  • Spolupracující osoba
  • Flexibilní formy práce
 • DaÚ č. 6

  V/2018

  177,30 Kč bez DPH
  195,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Příjem z nájmu nemovité věci
  • Odpis hmotného majetku ve spoluvlastnictví
  • Vedlejší výdaje a základ DPH
  • Osvobození od DPH u hazardních her
  • Rezervy v daňové evidenci
  • Vyšší mzdové příplatky nad rámec zákoníku práce
  • Sankce v účetnictví
 • DaÚ č. 5

  IV/2018

  177,30 Kč bez DPH
  195,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o živnostenském podnikání (novela)
  • Daňová kontrola
  • Občané SR a zdravotní pojištění v ČR
  • Smluvní sankce, účetnictví a daň z příjmů
  • Poskytování služeb prostřednictvím internetových platforem
  • Archivace daňové a účetní agendy
  • Mateřská, rodičovská a otcovská dovolená
 • DaÚ č. 3-4

  II/2018

  354,50 Kč bez DPH
  390,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o daních z příjmů – změny od r. 2018
  • Daňové starosti českých rezidentů s příjmy ze zahraničí
  • DPH při prodeji pozemku
  • Dlouhodobý hmotný majetek – 1. část
  • Jak správně vést daňovou evidenci?
  • Karuselové podvody
  • Finanční leasing automobilu
  • Stravování zaměstnanců v pracovní době
 • DaÚ č. 2

  I/2018

  177,30 Kč bez DPH
  195,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Změny daňového zvýhodnění od roku 2018
  • Slevy na dani z titulu zaměstnávání postižených osob
  • Oprava odpočtu daně po novelizaci zákona o DPH
  • Účtování o pohledávkách
  • Odškodňování pracovních úrazů
  • Dávky nemocenského po novele zákona
  • Zimní mobilizace zdraví
 • DaÚ č. 1

  XII/2017

  177,30 Kč bez DPH
  195,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Slevy na dani z příjmů FO za rok 2017
  • Nezapomeňte zvýšit základ daně z příjmů o staré dluhy
  • DPH u vývozu zboží
  • Účtování o dlouhodobém majetku
  • Závěr roku 2017 v DE
  • Ochrana osobních údajů – nové nařízení EP
  • Daňový nedoplatek
  • Práce přesčas je práce výjimečná
  • Vzor smlouvy se zdravotnickým zařízením

Práce a mzdy 2018Včetně poštovného a balného

 • PaM č. 7-8

  VI/2018

  300,00 Kč bez DPH
  330,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • GDPR ochrana osobních údajů
  • GDPR směrnice
  • Zdanění letních brigád
  • Sestavení harmonogramu směn
  • Osvobození příspěvků na knihy
  • Pracovní cesta z pohledu BOZP
 • PaM č. 6

  V/2018

  150,00 Kč bez DPH
  165,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Nemocenského při dlouhotrvající dočasné pracovní neschopnosti (nová výše)
  • Otcovské poporodní péče (nová dávka)
  • Dlouhodobé ošetřovné (nová dávka)
  • Právní ochrana elektronické pošty zaměstnanců
  • Nové dávky v praxi
 • PaM č. 5

  IV/2018

  150,00 Kč bez DPH
  165,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Archivace mzdové agendy
  • Novela živnostenského zákona
  • Uplatňování výdajů na pracovní cesty
  • Švarcsystém a nelegální zaměstnávání
  • Vracení odstupného (nová pravidla)
  • Příjmy zaměstnanců, které nejsou předmětem daně
  • Zdravotní pojištění (vybrané problémové situace)
 • PaM č. 3-4

  II/2018

  300,00 Kč bez DPH
  330,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Rodičovský příspěvek - změny ve zdravotním pojištění
  • Podmínky v pracovněprávních vztazích
  • Dohoda o pracovní pohotovosti a její odměňování
  • Povinnost zaměstnance podat daňové přiznání
  • Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění – postupy
  • Zákon o zaměstnanosti – nové pojmy
  • Automobil, který používají k podnikání manželé
  • Řízení vztahů se zákazníky – nové trendy
 • PaM č. 2

  I/2018

  150,00 Kč bez DPH
  165,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce
  • Absolventská praxe
  • Změny v pracovnělékařských službách pro zaměstnavatele
  • Příjmy ze závislé činnosti a současně z autorských honorářů
  • Nemocenské pojištění – po změnách
  • Paušální výdaj na dopravu na straně zaměstnavatelů
  • Dary a zápůjčky poskytované zaměstnancům
  • Monitorování zaměstnanců
 • PaM č. 1

  XII/2017

  150,00 Kč bez DPH
  165,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2018
  • Flexibilní formy práce
  • Podstatná změna poměrů při pobírání renty (2.)
  • Minimální mzda z pohledu daně z příjmů fyzických osob
  • Zdravotní pojištění od 1. ledna 2018
  • Úroky z výživného – další novela
  • Účetní závěrka spolku
  • Děláte to, co vás baví, nebo to, co se od vás očekává?

Veřejná správa 2018Včetně poštovného a balného

 • Poradce VS č. 7

  VI/2018

  59,10 Kč bez DPH
  65,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zaměstnanecké benefity: příspěvky zaměstnavatele na kulturu, sport a rekreaci
  • Zaměstnanecké benefity a zdravotní pojištění
  • Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
  • Zákon o elektronické identifikaci
  • Zákon o místních poplatcích
  • Antidiskriminační zákon
  • Zákon o myslivosti
 • Poradce VS č. 5-6

  V/2018

  89,10 Kč bez DPH
  98,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • GDPR (General Data Protection Regulation) od 25. 5. 2018
  • Úplné znění nařízení
  • Příspěvky k tématu
  • Obeznámení se změnami
 • Poradce VS č. 4

  IV/2018

  59,10 Kč bez DPH
  65,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o pedagogických pracovnících
  • Vyhláška o školním stravování
  • Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
  • Financování škol
 • Poradce VS č. 2-3

  I/2018

  89,10 Kč bez DPH
  98,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • Poradce VS č. 1

  XII/2017

  59,10 Kč bez DPH
  65,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Odborné publikace - Monotematiky 2018Včetně poštovného a balného

2017

Poradce 2017Včetně poštovného a balného

 • Poradce č. 14

  VI/2017

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o dani z přidané hodnoty zákon č. 235/2004 Sb., s komentářem
  • Nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti s komentářem
 • Poradce č. 12-13

  VII/2017

  218,20 Kč bez DPH
  240,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o daních z příjmů zákon č. 586/­1992 Sb., s komentářem
 • Poradce č. 11

  VI/2017

  vyprodáno
  • Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti („exekuční řád“) s komentářem
  • Celní zákon s komentářem
  • Platby a příjmy podléhající evidenci tržeb
  • Podíly na zisku
  • Dvojí postih daňového deliktu – daňové penále a trest
  • Ublížení na zdraví – úmyslné (nutná obrana) II.
  • Souvislosti nemocenského a zdravotního pojištění
 • Poradce č. 10

  V/2015

  vyprodáno
  • Zákon o spotřebitelském úvěru s komentářem
  • Nejnovější pracovně-právní judikatura
  • Paušální výdaje poplatníků s příjmy ze samostatné činnosti
  • Novela insolvenčního zákona
  • Rozvrh pracovní doby
  • Dogmata nepřítelem číslo jeden
 • Poradce č. 9

  IV/2017

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Školský zákon zákon č. 561/2004 Sb., s komentářem
  • Výzkum a vývoj ve vazbě na daň z příjmů
  • Dodání zboží v EU z pohledu DPH
  • Kontrolní hlášení k DPH po přezkumu Ústavním soudem
  • Formy exekuce na peněžní plnění vůči dlužníkům a jejich zákonná ochrana
  • Řízení pracovní disciplíny
 • Poradce č. 8

  III/2017

  vyprodáno
  • Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele s komentářem
  • Mzda a plat – komentář k aktuálním předpisům
  • Zdaňování příjmů ve vazbě na rezidenství
  • Obrana proti exekučnímu příkazu správce daně ve světle aktuální judikatury
  • Doporučené vzory písemností ve zdravotním pojištění
  • Změňte víru v přesvědčení
 • Poradce č. 7

  I/2017

  vyprodáno
  • Zákon o veřejném zdravotním pojištění s komentářem
  • Závazné posouzení v legislativních normách
  • Výdaje spojené s pořízením odcizeného majetku
  • Odpisy hmotného majetku v příkladech
  • Zákon o pomoci v hmotné nouzi
  • Strnulost jako počátek úpadku
 • Poradce č. 6

  XII/2016

  vyprodáno
  • Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
  • Prokazování původu majetku – novela ZDP
  • Příjem z nájmu nemovitých věc
  • Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným úředním postupem
  • Absence a neomluvená nepří­tomnost zaměstnance v práci
  • Otázky a odpovědi ke správním deliktům dle zákona o účetnictví
 • Poradce č. 5

  XI/2016

  vyprodáno
  • Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem
  • Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – druhové členění (formát od roku 2016)
  • Soukromé životní pojištění z hlediska daně z příjmů
  • Dohled nad dodržováním zákona o spotřebitelském úvěru
  • Zneužívání pracovních prostředků zaměstnavatele
  • Následky vlastních rozhodnutí
 • Poradce č. 4

  X/2016

  vyprodáno
  • Trestní zákoník zákon č. 40/2009 Sb., s komentářem
 • Poradce č. 3

  IX/2016

  vyprodáno
  • Zákon o elektronické evidenci tržeb s komentářem
  • Zákon o nemocenském pojištění s komentářem
  • Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016 aneb ČÚS č. 024
  • Zdanění důchodů v r. 2016 a nález Ústavního soudu
  • Nakládání s obecním majetkem (II.)
  • Osobní údaje v personalistice
  • Zaměstnavatel přijímá zaměstnance
  • Váhu každému slovu
 • Poradce č. 1-2

  VIII/2016

  vyprodáno
  • Školský zákon s komentářem
  • Zákon o technických požadavcích na výrobky s komentářem
  • Zásoby – účetnictví a daně
  • Oznamovací povinnost o osvobozených příjmech
  • Odpovědnost za vady u smlouvy o dílo
  • Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
  • Otázky a odpovědi ke správním deliktům dle zákona o účetnictví

Zákony 2017Včetně poštovného a balného

 • Sborník I

  I/2017

  164,40 Kč bez DPH
  180,80 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Sborník II B

  I/2017

  147,00 Kč bez DPH
  161,70 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Sborník II A

  I/2017

  147,00 Kč bez DPH
  161,70 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád
  • Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
  • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • Sborník III

  I/2017

  164,40 Kč bez DPH
  180,80 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • Sborník IV

  I/2017

  139,10 Kč bez DPH
  153,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozem­kových úřadech
 • Sborník V

  I/2017

  139,10 Kč bez DPH
  153,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Sborník VI

  I/2017

  139,10 Kč bez DPH
  153,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
  • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Aktualizace I./2017 - všechny nejdůležitější daňové a účetní zákony...

 • Aktualizace I/4

  X/2017

  43,70 Kč bez DPH
  48,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Aktualizace I/3

  VIII/2017

  45,50 Kč bez DPH
  50,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
  • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Aktualizace I/2

  VII/2017

  90,00 Kč bez DPH
  99,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
  • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
  • Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Aktualizace I/1

  IV/2017

  68,20 Kč bez DPH
  75,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
  • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
  • Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku
  • Zákon č. 16/1993 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
  • Zákon č. 526/1990 Sb., o dani z přidané hodnoty

Aktualizace II./2017 - zákony z oblasti obchodního, občanského, trestního práva...

 • Aktualizace II/5

  X/2017

  85,50 Kč bez DPH
  94,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
  • Zákon č. 85/1996 Sb., o advokaci
  • Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Aktualizace II/4

  VIII/2017

  47,30 Kč bez DPH
  52,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Aktualizace II/3

  VII/2017

  64,60 Kč bez DPH
  71,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zájoník
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Vyhláška č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona
  • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
 • Aktualizace II/2

  VII/2017

  54,60 Kč bez DPH
  60,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
  • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Aktualizace II/1

  II/2017

  85,50 Kč bez DPH
  94,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
  • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
  • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
  • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
  • Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti

Aktualizace III./2017 - zákoník práce, sociální, mzdové, pracovní a bezpečnostní zákony...

 • Aktualizace III/5

  X/2017

  74,60 Kč bez DPH
  82,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
  • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
  • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Aktualizace III/4

  IX/2017

  76,40 Kč bez DPH
  84,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
  • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
  • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Aktualizace III/3

  VII/2017

  110,00 Kč bez DPH
  121,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečen
  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
  • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
  • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Aktualizace III/2

  VI/2017

  52,80 Kč bez DPH
  58,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
  • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
  • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Aktualizace III/1

  IV/2017

  52,80 Kč bez DPH
  58,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
  • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Aktualizace IV./2017 - stavební zákon a související předpisy...

 • Aktualizace IV/3

  VIII/2017

  49,10 Kč bez DPH
  54,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
  • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
  • Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
 • Aktualizace IV/2

  VII/2017

  66,40 Kč bez DPH
  73,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
 • Aktualizace IV/1

  IV/2017

  43,70 Kč bez DPH
  48,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí
  • Přílohi k vyhlášce č. 357/2013 Sb

Aktualizace V./2017 - zákony pro školy, obce, státní a veřejnou správu

 • Aktualizace V/3

  X/2017

  24,60 Kč bez DPH
  27,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Vyhláška č. 2/2006 Sb., okterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
 • Aktualizace V/2

  VII/2017

  66,40 Kč bez DPH
  73,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcíc
  • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
  • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číse
  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
  • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledku dalšího vzdělávání
  • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
 • Aktualizace V/1

  IV/2017

  74,60 Kč bez DPH
  82,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
  • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
  • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Aktualizace VI./2017 - odpady, obaly a ochrana životního prostředí...

 • Aktualizace VI/4

  X/2017

  31,00 Kč bez DPH
  34,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
 • Aktualizace VI/3

  VIII/2017

  • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
  • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Aktualizace VI/2

  VII/2017

  85,50 Kč bez DPH
  94,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
  • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
  • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Aktualizace VI/1

  V/2017

  38,20 Kč bez DPH
  42,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

1000 řešení 2017Včetně poštovného a balného

 • 1000 řešení č. 12

  XI/2017

  67,30 Kč bez DPH
  74,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Konec roku v účetnictví
  • Optimalizace daně
  • ZDP
  • DPH
  • Pracovní právo
  • Zdravotní pojištění
  • Účetnictví
 • 1000 řešení č. 11

  X/2017

  67,30 Kč bez DPH
  74,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Odpovědnost za přestupky
  • Zaměstnávání cizinců
  • Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
  • Daně z příjmů
  • Daň z přidané hodnoty
  • Automobil v podnikání
  • Vedení účetnictví
  • Mzdy a odvody
 • 1000 řešení č. 10

  IX/2017

  67,30 Kč bez DPH
  74,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Kontrolní hlášení v roce 2017
  • Stavební zákon po novele
  • ZDP
  • DPH
  • Zdravotní pojištění
  • Odpisování hmotného a nehmotného majetku
  • Pracovní právo
  • Účetnictví
 • 1000 řešení č. 9

  VIII/2017

  67,30 Kč bez DPH
  74,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o zaměstnanosti – novela
  • Daňové zvýhodnění na děti
  • Komunikace pojištěnců a zaměstnavatelů se zdravotní pojišťovnou
  • Daně z příjmů
  • Daň z přidané hodnoty
  • Vedení účetnictví
  • Zákoník práce
  • Mzdy a odvody
 • 1000 řešení č. 7-8

  VI/2017

  134,60 Kč bez DPH
  148,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Nemovitosti – daňový a účetní pohled
  • Daň z příjmů po novele
  • Zdravotní pojištění
  • Daně
  • Účetnictví
  • Pracovní právo
  • Právo a podnikatel
  • Veřejná správa
 • 1000 řešení č. 6

  V/2017

  67,30 Kč bez DPH
  74,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o DPH – novela
  • Oprava odpočtu daně
  • Zdravotní pojištění – vybrané situace
  • Daň z příjmů
  • DPH
  • Účetnictví
  • Mzdy a odvody
  • Zákoník práce
 • 1000 řešení č. 5

  V/2017

  67,30 Kč bez DPH
  74,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Insolvenční zákon po novele
  • Novela školského zákona
  • Daňové a nedaňové výdaje
  • Daň z příjmů
  • DPH
  • Pracovní právo
  • Účetnictví
  • Právo a podnikatel
 • 1000 řešení č. 3-4

  II/2017

  134,60 Kč bez DPH
  148,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Občanský zákoník – novela
  • Právnické osoby
  • Fyzické osoby
  • Zákon o účetnictví – malá novela
  • Daně z příjmů
  • Daň z přidané hodnoty
  • Zákoník práce
  • Mzdy a odvody
 • 1000 řešení č. 2

  I/2017

  67,30 Kč bez DPH
  74,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2016
  • Daňová evidence poplatníků daně z příjmů fyzických osob
  • Daně z příjmů
  • Zákoník práce
  • Vedení evidence
  • Odpisy majetku
  • Oceňování majetku a závazků
 • 1000 řešení č. 1

  XII/2016

  67,30 Kč bez DPH
  74,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Daňová optimalizace
  • Silniční daň
  • Daň z příjmů
  • DPH
  • Účetnictví
  • Zákoník práce
  • Mzdy a odvody

Daně a účetnictví, vzory a případy 2017Včetně poštovného a balného

 • DÚVaP č. 12

  XI/2017

  113,60 Kč bez DPH
  125,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Výdaje v ZDP – a v účetnictví
  • Základ daně z příjmů FO – úpravy počínaje r. 2018
  • Nemocenské pojištění – podle zákona o NP a ZP
 • DÚVaP č. 11

  VIII/2017

  113,60 Kč bez DPH
  125,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • DPH ve stavebnictví – montážní a stavební práce
  • Zásady v účetnictví – předpisy, archivace
 • DÚVaP č. 10

  VI/2017

  113,60 Kč bez DPH
  125,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o daních z příjmů – novela v příkladech
  • Závislá práce v kostce
 • DÚVaP č. 9

  VI/2017

  113,60 Kč bez DPH
  125,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Novelizace zákona o DPH pro rok 2017 v příkladech
  • Vzory smluv a písemností dle zákoníku práce
 • DÚVaP č. 7-8

  VI/2017

  227,30 Kč bez DPH
  250,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Komunikace a korespondence se správcem daně
  • Osvobozené příjmy FO a PO od daně z příjmů
 • DÚVaP č. 6

  V/2017

  113,60 Kč bez DPH
  125,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Nemovitosti – z hlediska daně z příjmů
  • Zdaňování příjmů FO – problémy v praxi
 • DÚVaP č. 5

  IV/2017

  113,60 Kč bez DPH
  125,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Slevy na dani z příjmů a daňové zvýhodnění pro poplatníky FO
  • Souvztažnosti dle syntetických účtů – účtová třída 2 a 3
  • BOZP ve stavebnictví – prevence rizik
 • DÚVaP č. 3-4

  II/2017

  227,30 Kč bez DPH
  250,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Evidence tržeb v praxi vybrané aspekty
  • Zdanění zahraničních příjmů rezidentů ČR
  • Obchodní korporace účetní a daňová problematika
 • DÚVaP č. 2

  I/2017

  113,60 Kč bez DPH
  125,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Účetní závěrka – práce nekončí
  • Oceňování majetku a závazků
 • DÚVaP č. 1

  XII/2016

  113,60 Kč bez DPH
  125,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zdanění FO za rok 2016 – nejčastější problémy
  • Přiznání k dani silniční – postup při zpracování
  • Daň z nemovitých věcí – daňové přiznání

Daně a účetnictví 2017Včetně poštovného a balného

 • DaÚ č. 12

  XI/2017

  177,30 Kč bez DPH
  195,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Optimalizace DPFO – volba systému zjištění základu daně
  • Pozůstalost v daňovém přiznání
  • Povinnost přiznat DPH
  • Inventarizace zásob
  • Základy ochrany spotřebitele
  • Technické zhodnocení silničního vozidla
  • Smlouva o přepravě věci
  • Novely zákona o zaměstnanosti – příspěvky pro zaměstnavatele
 • DaÚ č. 11

  X/2017

  177,30 Kč bez DPH
  195,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Změny ve stavebním zákoně
  • Výplata podílů na zisku
  • Místo plnění a uplatnění daně u služeb vztahujících se k nemovité věci
  • Prodej obchodního závodu v podvojném účetnictví
  • Oceňování majetku v daňové evidenci
  • Vyvlastnění
  • Pravidelný a nepravidelný příjem zaměstnance
  • Nájemní smlouva na nemovitost
 • DaÚ č. 10

  IX/2017

  177,30 Kč bez DPH
  195,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Stavební zákon – po poslední novele
  • Příjmy z majetkového prospěchu
  • Novela zákona o DPH – 2. část
  • Jak opravit přiznání chybné výše daně
  • Počítání času
  • Licenční smlouva
  • Zastřený pracovněprávní vztah
  • Talent a jeho rozvoj
 • DaÚ č. 9

  VIII/2017

  177,30 Kč bez DPH
  195,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Změny v ošetřování nemocného člena rodiny
  • Daň stanovená paušální částkou po novele ZDP
  • Novela zákona o DPH – 1. část
  • Kategorizace účetních jednotek
  • Dotace v daňové evidenci
  • Daňové dopady bezúročné zápůjčky
  • Kdy půjdeme do důchodu?
  • Směrnice pro používání služebních motorových vozidel
 • DaÚ č. 7-8

  VI/2017

  354,50 Kč bez DPH
  390,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o daních z příjmů – novela
  • Technické zhodnocení a oprava nemovité věci
  • Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba
  • Archivace účetní a daňové agendy
  • Pořizování automobilu na finanční leasing
  • Hromadné propouštění
  • Smlouva o tiché společnosti
  • Zákon o zaměstnanosti – novela
 • DaÚ č. 6

  V/2017

  177,30 Kč bez DPH
  195,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Oprava odpočtu daně
  • Podíly na zisku a příjmy z dluhopisů z pohledu ZDP
  • Možnost opravy výše DPH v insolvenčním řízení
  • Zisk a ztráta z účetního pohledu
  • Právo nezbytné cesty
  • Ztráta odložených věcí na pracovišti z pohledu praxe
  • DPH při obchodování s novým dopravním prostředkem
  • Alkohol na pracovišti a BOZP
 • DaÚ č. 5

  IV/2017

  177,30 Kč bez DPH
  195,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o DPH – novela
  • Příjem z titulu darování a dědění
  • Finanční leasing z pohledu DPH
  • Kdy a jak účtovat o dohadných položkách
  • Zaměstnavatelé a řešení chyb ve zdravotním pojištění
  • Směnná smlouva
  • Dovolená bez souhlasu zaměstnavatele
  • Jarní procitnutí – přejídání
 • DaÚ č. 3-4

  II/2017

  354,50 Kč bez DPH
  390,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Slevy na dani v daňovém přiznání FO za rok 2016
  • Zákon o daních z příjmů – novinky
  • Prodej knih a časopisů – uplatnění DPH
  • Daňové výdaje z daňového a účetního hlediska
  • Zákonné a smluvní sankce za dlužné nájemné z bytu – podle NOZ
  • Použití auta zaměstnance k pracovní cestě
  • Zápočtový list a pracovní posudek
  • Komisionářská smlouva
 • DaÚ č. 2

  I/2017

  177,30 Kč bez DPH
  195,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Roční zúčtování záloh na daň ze mzdy
  • Nájemné a úplata daňově uznatelné výdaje
  • Stravovací služby - změna sadzby DPH
  • Jednoduché účetnictví není daňovou evidencí
  • Nájemní smlouva na nemovitost
  • Překážky v práci na straně zaměstnavatele
  • Za úspěch se platí
 • DaÚ č. 1

  IX/2016

  177,30 Kč bez DPH
  195,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Konec roku v účetnictví
  • Daňově uznatelné výdaje při podnikání doma
  • Úprava odpočtu na konci roku 2016
  • Krácení odpisů při využívání HM na soukromé účely
  • Zálohy v daňové evidenci (2.)
  • Zadávání veřejných zakázek – nová legislativa (2.)
  • Pracovněprávní předpisy v roce 2017
  • Rizikový sladký život

Práce a mzdy 2017Včetně poštovného a balného

 • PaM č. 12

  XI/2017

  150,00 Kč bez DPH
  165,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Živnostenský zákon – novela
  • Pracovní smlouva – jak ji správně napsat
  • Pobírání renty – podstatná změna poměrů (1.)
  • Zaměstnanec s příjmy z podnikání a optimalizace daňové povinnosti
  • „Státní kategorie“ nad 26 let ve zdravotním pojištění
  • FKSP a daň z příjmů (2.)
  • Automobil ve společném jmění manželů podnikatelů
  • Jak motivovat zaměstnance jinak než penězi – 15 tipů
 • PaM č. 11

  X/2017

  150,00 Kč bez DPH
  165,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Vyšší minimální mzda – právní důsledky
  • Nedbalost při práci
  • Inspekce práce – změny v zákoně
  • Slevy na dani z příjmů u fyzické osoby - změny
  • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců ve zdravotním pojištění
  • Zachování lhůty k odvolání s poštovní službou DopisOnline
  • Plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb z pohledu daně z příjmů (1.)
  • Zlozvyky kolegů a jak je zvládnout
 • PaM č. 10

  IX/2017

  150,00 Kč bez DPH
  165,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Skončení a změny pracovního poměru ze zdravotních důvodů – změna zákona
  • Výkon práv k autorskému dílu vytvořenému zaměstnancem v pracovněprávním vztahu (1.)
  • Ztráta předpokladů a nesplňování požadavků – pracovněprávní důsledky
  • Průměrný výdělek v kostce
  • Institut vyslání a zdravotní pojištění
  • Započtení na dědický podíl - podle NOZ (ochrana za života opomíjených dědiců)
  • Silniční daň u neziskových subjektů
  • Projekt zdravá firma
 • PaM č. 9

  VIII/2017

  150,00 Kč bez DPH
  165,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Novela zákona o zaměstnanosti
  • Dohoda o zákazu konkurenčního jednání zaměstnance
  • Příjmy ze závislé činnosti a současně z nájmu v rámci SVJ
  • Zvýšení nemocenského dlouhodobě nemocným
  • Změny v oblasti zdanění veřejně prospěšných poplatníků
  • Manažerské vozidlo a zaměstnanec
  • Řeč těla – správná identifikace a projevy lhaní
 • PaM č. 7-8

  VI/2017

  300,00 Kč bez DPH
  330,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Kontrola na pracovišti – novela zákona o inspekci práce
  • Odvolání z vedoucího pracovního místa
  • Novela insolvenčního zákona
  • Příjmy ze závislé činnosti zdaňované srážkou – změny
  • Odvod pojistného na ZP ze skutečné výše příjmu
  • Sjednání zaměstnání během podpůrčí doby podpory v nezaměstnanosti
  • Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
  • Manažerská smlouva
 • PaM č. 6

  V/2017

  150,00 Kč bez DPH
  165,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Novela zákona o nemocenském pojištění
  • Započítání přestávek do pracovní doby
  • Minimum BOZP
  • Zaměstnanec a příspěvky na soukromé životní pojištění
  • Práva a povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
  • Obec vykonává státní správu (2.)
  • Počátek a konec pracovní cesty zaměstnanců
  • Boj o zaměstnance v plném proudu
 • PaM č. 5

  IV/2017

  150,00 Kč bez DPH
  165,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Mzdy a platy
  • Právní úprava pracovního poměru na dobu určitou (2.)
  • Přijímání zaměstnanců bez chyb
  • Daňové výdaje na zdraví a práva zaměstnanců
  • Co si hlídají zdravotní pojišťovny?
  • Nekolidující zaměstnání – navrhovaná změna právní úpravy
  • Obec vykonává státní správu (1.)
  • Dohoda o změně pracovní smlouvy
 • PaM č. 3-4

  II/2017

  300,00 Kč bez DPH
  330,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o zaměstnanosti v číslech
  • Právní úprava pracovního poměru na dobu určitou
  • Zdaňování příjmů ze závislé a samostatné činnosti srážkou
  • Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
  • Moderní choroby a pracovní prostředí
  • Úraz na zledovatělém chodníku - odpovědnost obce
  • Vnitřní předpis
  • Manipulace a manipulátoři
 • PaM č. 2

  I/2017

  150,00 Kč bez DPH
  165,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Novela NOZ – občanskoprávní změny v pracovně-právních vztazích
  • Stres a násilí na pracovišti – navrhovaná úprava v ZP
  • Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (2.)
  • Nezabavitelné minimum při srážkách ze mzdy – nově od 1. 1. 2017
  • Zdravotní pojištění a zúčtování OSVČ – za rok 2016
  • Podpora v nezaměstnanosti a nekolidující zaměstnání – nově od 1. 1. 2017
  • Daň z nemovitých věcí ve vztahu k obcím – stavby
  • Je pracoviště centrum konfliktů?
 • PaM č. 1

  XII/2016

  150,00 Kč bez DPH
  165,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Minimální mzda z pohledu daně z příjmů fyzických osob – pro r. 2017
  • Zaměstnávání cizinců (1.)
  • Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (1.)
  • Zdanění důchodů za rok 2016
  • Kdy zaměstnavatelé a OSVČ neplatí v roce 2017 zdravotní pojištění?
  • Nevyčerpaná dovolená 2016 – pravidla převodu do r. 2017
  • Audit hospodaření obce
  • V čem má být personalista odborník?

Odborné publikace - Monotematiky 2017Včetně poštovného a balného

červenec 2018
T po út st čt so ne
26 25 26 27 28 29 30 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31 1 2 3 4 5
Dnes má svátek Drahomíra
1
Důležitý termín
1
Svátek