Vydané publikace

Poradce 2019 - Zákony po novele s komentářemVčetně poštovného a balného

 • Poradce č. 2 / 2019

  IX/2018

  138,20 Kč bez DPH
  152,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění s komentářem
  • Založení kapitálové společnosti, účetní a daňový pohled
  • Výdaje vynaložené na reklamu, reprezentaci a propagaci
  • Dlouhodobý hmotný majetek (účetnictví a daň z příjmů)
  • Úprava odpočtu DPH a vypořádací koeficient
  • Řádné, opravné a dodatečné daňové přiznání (související sankce)
  • Ocenění majetkové účasti ekvivalencí
 • Poradce č. 1 / 2019

  VIII/2018

  138,20 Kč bez DPH
  152,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení s komentářem
  • Daň z příjmů (příklady problematických okruhů)
  • Rozdíl mezi náborovým a motivačním příspěvkem
  • Dluhy z hlediska daně z příjmů
  • Novela občanského zákoníku (změny v oblasti cestovního ruchu)
  • Zdravotní pojištění pro začínající

2018

Poradce 2018 - Zákony po novele s komentářemVčetně poštovného a balného

 • Poradce č. 13

  VI/2018

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Úplné znění zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní s komentářem
  • Problémové oblasti při aplikaci účetních předpisů pro podnikatele
  • Příjmy z prodeje cenných papírů
  • Vracení DPH ze zboží prodaného cizincům
  • Účtování na podrozvahových účtech
  • Rozdělení zisku s.r.o. a a.s. z účetního a daňového hlediska
  • Daňové řešení nákupu a prodeje pozemku.
  • Přenesení daňové povinnosti u tuzemských zdanitelných plnění v roce 2018
 • Poradce č. 12

  IV/2018

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o nemocenském pojištění (úplné znění zákona po novele s komentářem)
  • Elektronická evidence tržeb po nálezu Ústavního soudu
 • Poradce č. 11

  III/2018

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád s komentářem
  • Daňový doklad a účtenka v roce 2018
  • Rodinné vztahy na pracovišti
  • Stres (důsledek rychlé doby)
 • Poradce č. 10

  III/2018

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání s komentářem
  • Obchodní majetek a podnikání fyzické osoby
  • Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
  • Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovité věci
  • Podnikatelé a postupy zdravotních pojišťoven v roce 2018
  • Nekonvenční strategie úspěšných podniků
 • Poradce č. 8-9

  I/2018

  218,20 Kč bez DPH
  240,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákoník práce s komentářem
  • Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro podnikatele od 1. 1. 2018
 • Poradce č. 7

  XII/2017

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o Finanční správě České republiky
  • Účetní zásady a vnitřní předpisy účetní jednotky
  • Příjmy plynoucí z držby podílu na obchodních korporacích
  • Judikatura v českém právním řádu
  • Významné částky vyměřovacího základu zaměstnance ve zdravotním pojištění
  • Zvládání kritiky
 • Poradce č. 5-6

  X/2017

  218,20 Kč bez DPH
  240,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • Poradce č. 4

  IX/2017

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Rozhodovací problémy a jejich řešení nově
 • Poradce č. 3

  IX/2017

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • Výkazy v účetní závěrce 2017
 • Poradce č. 2

  IX/2017

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) s komentářem
  • Vyhláška č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona
  • Podávání daňových přiznání a kontrolních hlášení
  • Vyvlastňovací řízení
  • Je pracoviště centrum konfliktů?
 • Poradce č. 1

  VIII/2017

  115,40 Kč bez DPH
  127,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 435/­2004 Sb., o zaměstnanosti s komentářem
  • Způsoby odpisování hmotného a nehmotného majetku
  • Novela zákona o daních z příjmů
  • Kurzové rozdíly (dle ČÚS č. 006)
  • Výdaje spojené s pořízením nemovité věci koupí, ve vlastní režii a na úvěr
  • Změny u vratky spotřební daně u zelené nafty
  • Finanční leasing
  • Účetní záznamy

Zákony 2018Včetně poštovného a balného

 • Zákony I. A

  I/2018

  153,60 Kč bez DPH
  169,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Správa daní
  • Daně z příjmů
  • Daň z přidané hodnoty
  • Silniční daň
  • Spotřební daně
  • Daň z nemovitostí
  • Rozpočtová pravidla
 • Zákony I. B

  I/2018

  153,60 Kč bez DPH
  169,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Účetnictví
  • Živnostenský zákon
  • Související předpisy
 • Zákony II. A

  I/2018

  153,60 Kč bez DPH
  169,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Občanský zákoník
  • Obchodní korporace
  • Občanský soudní řád
  • Exekuční řád
  • Ochrana spotřebitele
 • Zákony II. B

  I/2018

  153,60 Kč bez DPH
  169,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Trestní právo
  • Správní právo
  • Právní pomoc
 • Zákony III

  I/2018

  171,80 Kč bez DPH
  189,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákoník práce
  • Mzdové a platové předpisy
  • Sociální zabezpečení, důchodové a nemocenské pojištění
  • Předpisy k zaměstnanosti
  • Zdravotní pojištění
 • Zákony IV

  I/2018

  145,50 Kč bez DPH
  160,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Stavební zákon a související předpisy
  • Katastr nemovitostí
  • Bydlení
  • Požární bezpečnost
  • Pozemkové úpravy
  • Související předpisy
 • Zákony V

  I/2018

  145,50 Kč bez DPH
  160,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Územní celky a členění státu
  • Organizace veřejné správy
  • Veřejná správa ve vztahu k občanům
  • Školy a školská zařízení
 • Zákony VI

  I/2018

  145,50 Kč bez DPH
  160,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Životní prostředí
  • Ochrana ovzduší
  • Ochrana vod
  • Ochrana půdy a rostlin
  • Odpady a obaly
  • Energie

Aktualizace I./2018 - všechny nejdůležitější daňové a účetní zákony...

 • Aktualizace I/2

  VIII/2018

  68,20 Kč bez DPH
  75,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Aktualizace I/1

  VI/2018

  40,90 Kč bez DPH
  45,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Daňový řád úplné znění
  • Zákon o daních z příjmů
  • Zákon o rozpočtových pravidlech

Aktualizace II./2018 - zákony z oblasti obchodního, občanského, trestního práva...

 • Aktualizace II/2

  VIII/2018

  70,00 Kč bez DPH
  77,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Insolvenční zákon
  • Zákon o správních poplatcích
  • Správní řád
  • Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Aktualizace II/1

  VI/2018

  81,90 Kč bez DPH
  90,10 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Občanský zákoník (úplné znění)
  • Exekuční řád
  • Zákon o správních poplatcích
  • Zákon o advokacii
  • Notářský řád

Aktualizace III./2018 - zákoník práce, sociální, mzdové, pracovní a bezpečnostní zákony...

 • Aktualizace III/2

  VIII/2018

  20,00 Kč bez DPH
  22,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Vyhláška č. 125/2018 Sb. o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu
  • Vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci
  • Vyhláška č. 64/2018 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Aktualizace III/1

  VI/2018

  66,40 Kč bez DPH
  73,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
  • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
  • Sdělení č. 65/2018 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
  • Sdělení č. 53/2018 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Aktualizace IV./2018 - stavební zákon a související předpisy...

 • Aktualizace IV/2

  VIII/2018

  43,60 Kč bez DPH
  48,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Aktualizace IV/1

  VI/2018

  50,00 Kč bez DPH
  55,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
  • Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení

Aktualizace V./2018 - zákony pro školy, obce, státní a veřejnou správu

 • Aktualizace V/1

  VIII/2018

  52,70 Kč bez DPH
  58,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  • (1. aktualizace) po novele zákonem č. 175/2018 Sb.
  • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
  • (1. aktualizace) po novele zákonem č. 167/2018 Sb.
  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
  • (1. aktualizace) po novele zákonem č. 168/2018 Sb.
  • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
  • (1. aktualizace) po novele zákonem č. 163/2018 Sb.

Aktualizace VI./2018 - odpady, obaly a ochrana životního prostředí...

 • Aktualizace VI/2

  VIII/2018

  42,70 Kč bez DPH
  47,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
  • Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Aktualizace VI/1

  VI/2018

  41,80 Kč bez DPH
  46,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o vodách (Novela vodního zákona vstoupí v platnost 1. 1. 2019.)

1000 řešení 2018Včetně poštovného a balného

 • 1000 řešení č. 9

  VIII/2018

  109,10 Kč bez DPH
  120,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Příklady z praxe k uvedeným tématům
  • Přehled změn k novelám zákonů
  • Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (novela)
  • Novela školského zákona
  • Oznamovací povinnost zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
  • ZDP, DPH,
  • Postupy účtování
  • Zákoník práce, Mzdy a odvody
 • 1000 řešení č. 7-8

  VI/2018

  134,60 Kč bez DPH
  148,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
 • 1000 řešení č. 6

  V/2018

  67,30 Kč bez DPH
  74,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Nemocenské pojištění
  • Zaměstnanecké benefity
  • Aktivní politika zaměstnanosti
  • ZDP, DPH,
  • Účetnictví
  • Zákoník práce, Mzdy a odvody
  • Veřejná správa
 • 1000 řešení č. 5

  IV/2018

  67,30 Kč bez DPH
  74,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Pohledávky a rezervy
  • Změny ve zdravotním pojištění
  • Daňová kontrola
  • Daň z příjmů
  • DPH
  • Veřejná správa
 • 1000 řešení č. 4

  III/2018

  67,30 Kč bez DPH
  74,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Daňové a nedaňové výdaje v roce 2018
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • Minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění
  • Daně z příjmů
  • Daň z přidané hodnoty
  • Automobil v podnikání
  • Účetnictví
  • Zákoník práce
 • 1000 řešení č. 3

  II/2018

  67,30 Kč bez DPH
  74,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zapůjčení zaměstnance druhému zaměstnavateli
  • Daňové výdaje za rok 2017 z hlediska daně z příjmů
  • Daně z příjmů
  • Daň z přidané hodnoty
  • Majetek z pohledu zákona o daních z příjmů
  • Inventarizace
  • OSVČ a zúčtování roku 2017 ve ZP
  • Mzdy a odvody
 • 1000 řešení č. 2

  I/2018

  67,30 Kč bez DPH
  74,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Povinnosti zaměstnavatele
  • Zákoník práce po novelách
  • ZDP
  • DPH
  • Pracovní právo
  • Účetnictví
  • Rozhodné období ve zdravotním pojištění
  • Problémy mzdové účetní
 • 1000 řešení č. 1

  XII/2017

  67,30 Kč bez DPH
  74,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Paušální výdaje poplatníků daně z příjmů
  • Časové rozlišení
  • Změny ve zdravotním pojištění
  • Daně z příjmů
  • Daň z přidané hodnoty
  • Vedení účetnictví
  • Mzdy a odvody
  • Zákoník práce

Daně a účetnictví, vzory a případy 2018Včetně poštovného a balného

 • DÚVaP č. 10

  IX/2018

  113,60 Kč bez DPH
  125,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Průkaznost účetnictví a jeho rekonstrukce
  • Identifikovaná osoba – registrace k DPH
  • Způsoby oceňování majetku a služeb
 • DÚVaP č. 9

  VIII/2018

  113,60 Kč bez DPH
  125,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • DPH u zboží a služeb
  • Mzdy v daních a účetnictví
  • Dohody a zdravotní pojištění
 • DÚVaP č. 8

  V/2018

  113,60 Kč bez DPH
  125,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Hmotný a nehmotný majetek (odpisy z daňového hlediska)
  • Vlastní kapitál obchodních korporací
 • DÚVaP č. 7

  IV/2018

  113,60 Kč bez DPH
  125,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Cizí měny a kursové rozdíly v účetnictví
  • Rezervy a opravné položky (daňová a účetní pravidla)
  • Školy a školská zařízení (úrazy, školy v přírodě)
 • DÚVaP č. 5-6

  III/2018

  227,30 Kč bez DPH
  250,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Vnitropodnikové směrnice pro podnikatele
 • DÚVaP č. 4

  II/2018

  113,60 Kč bez DPH
  125,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Nájem majetku z hlediska daně z příjmů
  • Daňové přiznání a kontrolní hlášení v r. 2018
  • Zdravotní pojištění – chyby zaměstnavatele
 • DÚVaP č. 2-3

  I/2018

  227,30 Kč bez DPH
  250,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Účetní souvztažnosti pro podnikatele 2018
  • Souvztažnosti dle českých účetních standardů pro podnikatele
  • Souvztažnosti pro podnikatele – dle účtových skupin či tříd
  • Souvztažnosti dle syntetických účtů
 • DÚVaP č. 1

  XII/2017

  113,60 Kč bez DPH
  125,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Paušální výdaje – komplexně v roce 2018
  • Mzdová účetní – a její problémy
  • Ochrana osobních údajů – nové nařízení EP

Daně a účetnictví 2018Včetně poštovného a balného

 • DaÚ č. 10

  IX/2018

  177,30 Kč bez DPH
  195,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Jak zrušit rezervní fond s.r.o.
  • Promlčení přeplatku ve zdravotním pojištění
  • Příplatek společníka s.r.o. mimo základní kapitál
  • Výdaje a příjem z pojištění z hlediska daně z příjmů
  • Oprava základu daně a připravované změny
  • Daňová evidence a nemovité věci
  • Příjmová stránka systému veřejného zdravotního pojištění
  • Převod obchodního závodu na obchodní korporaci
  • Nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání
 • DaÚ č. 9

  VIII/2018

  177,30 Kč bez DPH
  195,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o sociálním zabezpečení (poslední novela)
  • Daňový řád (novela)
  • Nezdanitelné příjmy FO (limitní částky)
  • Kdy vzniká daňová povinnost?
  • Zajištění DPH
  • Vnitřní účetní předpisy
  • Ukončení podnikání OSVČ
  • Sociální fond zaměstnanců v účetnictví a daních
 • DaÚ č. 7-8

  VI/2018

  354,50 Kč bez DPH
  390,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Ochrana osobních údajů – GDPR
  • Specifika zdravotního a sociálního pojištění
  • Nevyčerpaná loňská dovolená
  • „Letní“ škody na majetku
  • Agenturní zaměstnávání v praxi
  • Zaměstnanecké benefity a DPH
  • Spolupracující osoba
  • Flexibilní formy práce
 • DaÚ č. 6

  V/2018

  177,30 Kč bez DPH
  195,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Příjem z nájmu nemovité věci
  • Odpis hmotného majetku ve spoluvlastnictví
  • Vedlejší výdaje a základ DPH
  • Osvobození od DPH u hazardních her
  • Rezervy v daňové evidenci
  • Vyšší mzdové příplatky nad rámec zákoníku práce
  • Sankce v účetnictví
 • DaÚ č. 5

  IV/2018

  177,30 Kč bez DPH
  195,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o živnostenském podnikání (novela)
  • Daňová kontrola
  • Občané SR a zdravotní pojištění v ČR
  • Smluvní sankce, účetnictví a daň z příjmů
  • Poskytování služeb prostřednictvím internetových platforem
  • Archivace daňové a účetní agendy
  • Mateřská, rodičovská a otcovská dovolená
 • DaÚ č. 3-4

  II/2018

  354,50 Kč bez DPH
  390,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o daních z příjmů – změny od r. 2018
  • Daňové starosti českých rezidentů s příjmy ze zahraničí
  • DPH při prodeji pozemku
  • Dlouhodobý hmotný majetek – 1. část
  • Jak správně vést daňovou evidenci?
  • Karuselové podvody
  • Finanční leasing automobilu
  • Stravování zaměstnanců v pracovní době
 • DaÚ č. 2

  I/2018

  177,30 Kč bez DPH
  195,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Změny daňového zvýhodnění od roku 2018
  • Slevy na dani z titulu zaměstnávání postižených osob
  • Oprava odpočtu daně po novelizaci zákona o DPH
  • Účtování o pohledávkách
  • Odškodňování pracovních úrazů
  • Dávky nemocenského po novele zákona
  • Zimní mobilizace zdraví
 • DaÚ č. 1

  XII/2017

  177,30 Kč bez DPH
  195,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Slevy na dani z příjmů FO za rok 2017
  • Nezapomeňte zvýšit základ daně z příjmů o staré dluhy
  • DPH u vývozu zboží
  • Účtování o dlouhodobém majetku
  • Závěr roku 2017 v DE
  • Ochrana osobních údajů – nové nařízení EP
  • Daňový nedoplatek
  • Práce přesčas je práce výjimečná
  • Vzor smlouvy se zdravotnickým zařízením

Práce a mzdy 2018Včetně poštovného a balného

 • PaM č. 10

  IX/2018

  150,00 Kč bez DPH
  165,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Povinnosti zaměstnance (jak zajistit jejich splnění)
  • Úřednická zkouška (změny)
  • Zdravotní pojištění (platby státu a odpočty od 1. 1. 2019)
  • Dochází k zneužívání dohod o provedení práce?
  • Rekvalifikací k novému zaměstnání
  • Vymezení veřejně prospěšného poplatníka v dani z příjmů
  • Otazníky kolem platu úředníků ÚSC
  • Účtování fondů u příspěvkových organizací
 • PaM č. 9

  VIII/2018

  150,00 Kč bez DPH
  165,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Ochrana osobnosti zaměstnance (GDPR a NOZ)
  • GDPR a zdravotní pojištění
  • Změny ve školském zákoně k 1. září 2018
  • Doručování písemností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
  • Zápočtový list zaměstnance
  • Náborový příspěvek (daňové řešení)
  • Fondy příspěvkové organizace
  • Začátek školního roku a bezpečnost žáků
 • PaM č. 7-8

  VI/2018

  300,00 Kč bez DPH
  330,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
 • PaM č. 6

  V/2018

  150,00 Kč bez DPH
  165,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
 • PaM č. 5

  IV/2018

  150,00 Kč bez DPH
  165,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Archivace mzdové agendy
  • Novela živnostenského zákona
  • Uplatňování výdajů na pracovní cesty
  • Švarcsystém a nelegální zaměstnávání
  • Vracení odstupného (nová pravidla)
  • Příjmy zaměstnanců, které nejsou předmětem daně
  • Zdravotní pojištění (vybrané problémové situace)
 • PaM č. 3-4

  II/2018

  300,00 Kč bez DPH
  330,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Rodičovský příspěvek - změny ve zdravotním pojištění
  • Podmínky v pracovněprávních vztazích
  • Dohoda o pracovní pohotovosti a její odměňování
  • Povinnost zaměstnance podat daňové přiznání
  • Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění – postupy
  • Zákon o zaměstnanosti – nové pojmy
  • Automobil, který používají k podnikání manželé
  • Řízení vztahů se zákazníky – nové trendy
 • PaM č. 2

  I/2018

  150,00 Kč bez DPH
  165,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce
  • Absolventská praxe
  • Změny v pracovnělékařských službách pro zaměstnavatele
  • Příjmy ze závislé činnosti a současně z autorských honorářů
  • Nemocenské pojištění – po změnách
  • Paušální výdaj na dopravu na straně zaměstnavatelů
  • Dary a zápůjčky poskytované zaměstnancům
  • Monitorování zaměstnanců
 • PaM č. 1

  XII/2017

  150,00 Kč bez DPH
  165,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2018
  • Flexibilní formy práce
  • Podstatná změna poměrů při pobírání renty (2.)
  • Minimální mzda z pohledu daně z příjmů fyzických osob
  • Zdravotní pojištění od 1. ledna 2018
  • Úroky z výživného – další novela
  • Účetní závěrka spolku
  • Děláte to, co vás baví, nebo to, co se od vás očekává?

Veřejná správa 2018Včetně poštovného a balného

 • Poradce veřejné správy č. 10

  IX/2018

  59,10 Kč bez DPH
  65,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Kdy vyšší odstupné ve veřejné správě?
  • Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
  • Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
 • Poradce VS č. 8-9

  VIII/2018

  89,10 Kč bez DPH
  98,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky
  • Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Poradce VS č. 7

  VI/2018

  59,10 Kč bez DPH
  65,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zaměstnanecké benefity: příspěvky zaměstnavatele na kulturu, sport a rekreaci
  • Zaměstnanecké benefity a zdravotní pojištění
  • Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
  • Zákon o elektronické identifikaci
  • Zákon o místních poplatcích
  • Antidiskriminační zákon
  • Zákon o myslivosti
 • Poradce VS č. 5-6

  V/2018

  89,10 Kč bez DPH
  98,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
 • Poradce VS č. 4

  IV/2018

  59,10 Kč bez DPH
  65,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon o pedagogických pracovnících
  • Vyhláška o školním stravování
  • Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
  • Financování škol
 • Poradce VS č. 2-3

  I/2018

  89,10 Kč bez DPH
  98,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • Poradce VS č. 1

  XII/2017

  59,10 Kč bez DPH
  65,00 Kč s 10% DPH
  Objednat
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Odborné publikace - Monotematiky 2018Včetně poštovného a balného

září 2018
T po út st čt so ne
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má svátek Berta
1
Důležitý termín
1
Svátek