Murphy radí

Murphyho zákoník

Jeden iniciativní blbec je horší než teroristické komando!

Hledáme analfabety na práci s přísně tajnými dokumenty. Zn..: Úřad vlády.

Co se v životě podaří, o chvíli se obrátí naruby.

(Murphyho zrnká II)
Murphyho vynálezy

Pokud nemáte čas na sprchování, jednoduše se obalte izolepou a pak ji odmotejte - špína se na ni nalepí.

Než si začnete stříhat nehty, natřete je na červeně - snadněji je pak najdete na koberci.

Lampičku na sluneční energii ocení každý, kdo hledá pod lampou tmu.

(Murphyho zrnká II)
Věci se kazí

Hlavní rozdíl mezi člověkem a strojem je v tom, že dobře namazaný stroj nedělá takový hluk.

Hlavní rozdíl mezi člověkem a strojem je v tom, že dobře namazaný stroj nedělá takový hluk.

Nezaměstnaný otec pěti dětí dá poslední peníze jasnovidke, aby mu vyveštila, jaká budoucnost ho čeká. Jasnovidka začne: Jste otcem tří dětí ... Ne tří, pěti - opravuje ji zákazník. To si myslíte vy.

(Murphyho zrnká II)
Murphyho zákony a komentáře

Nikdy není tak špatně, aby zítra nemohlo být hůř.

O tom, jak věci vypadají, rozhoduje úhel pohledu. Co je dovoleno bohem, není dovoleno volům.

Když dva dělají totéž, výsledek je vždy jiný.

(Murphyho zrnká II)
Murphyho rady

Pokud vás někdo upozorní, že se určitá věc kazí, nemá smysl měnit věc. Třeba se zbavit donašeče. Vyměnit lidí je přece mnohem snazší, než vyměnit věc.

Pokud si myslíš, že už máš dost peněz, poraď se o tom s advokátem.

Pokud si myslíš, že už máš dost peněz, poraď se o tom s advokátem.

(Murphyho zrnká II)

Daňové řešení zápůjčky na straně zaměstnavatele

26.6.2017 Poskytnuté zápůjčky zaměstnancům nejsou u zaměstnavatele daňovým výdajem (nákladem). Zápůjčka je poskytována z vyčleněných finančních prostředků • z fondu kulturních a sociálních potřeb u zaměstnavatelů, na které se vztahuje vyhláška o tvorbě a použití FKSP, • ze sociálního fondu u zaměstnavatelů, kteří tento fond vytváří v rámci rozdělení zisku po jeho zdanění, • ze zisku po jeho zdanění.
Sjednané úroky ze zápůjčky jsou u zaměstnavatele zdanitelným příjmem. Pokud vede zaměstnavatel účetnictví, jsou úroky ze zápůjčky výnosem s uvažováním časového rozlišení. Pokud se jedná o zaměstnavatele FO, budou přijaté úroky ze zápůjčky příjmem z kapitálového majetku podle § 8 odst. 1 písm. g) ZDP a tyto příjmy nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění.
Povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za sebe sama z případného zdanitelného peněžního příjmu zaměstnance lze uplatnit podle znění § 24 odst. 2 písm. f) ZDP jako daňový náklad zaměstnavatele.

Tvorba rezervy na opravy využitá k daňové optimalizaci

26.6.2017 Poplatník daně z příjmů FO i PO může využít zahájení tvorby rezervy na opravu hmotného majetku výhodně ke zvýšení svých daňově uznatelných výdajů a tím ke snížení daňové povinnosti za příslušné zdaňovací období.
U poplatníka daně z příjmů FO půjde o případy, kdy podnikatel s příjmy ze samostatné činnosti zdaňované dle § 7 ZDP hodlá na hmotném majetku zařazeném v obchodním majetku provádět v budoucnu opravy a dále kdy poplatník s příjmy z nájmu zdaňované dle § 9 ZDP hodlá na pronajímaném hmotném majetku v budoucnu provést opravy. Příklad Podnikatel podnikající v dopravě a cestovním ruchu hodlá v roce 2019 provést opravu autobusu. Předpokládaný rozpočtový náklad opravy činí 180 000 Kč. V roce 2019, kdy bude oprava provedena, bude výdaj na opravu daňovým výdajem podnikatele. Za rok 2017 však podnikatel dosáhne vyššího základu daně, než předpokládal, a proto hledá zákonné možnosti jeho snížení, aby nemusel platit vysokou daň z příjmů. Podnikatel vede daňovou evidenci. Jednou z možností daňové optimalizace je zahájení tvorby rezervy na opravu autobusu v roce 2017. Rezerva bude tvořena po dobu dvou let, tedy ve výši 90 000 Kč za rok. Podmínkou daňové uznatelnosti této rezervy je deponování prostředků ve výši tvořené rezervy na samostatný účet vedený u příslušné banky v termínu do podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období. O částku 90 000 Kč se zvýší u podnikatele daňové výdaje a tím se sníží základ daně z příjmů za rok 2017, takže úspora na dani z příjmů z titulu tvorby rezervy činí 13 500 Kč.

Daňové řešení bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnanci

16.6.2017 Obecně platí, že majetkový prospěch vzniklý vydlužiteli z titulu poskytnutí bezúročné zápůjčky je předmětem daně z příjmů s testováním osvobození tohoto příjmu od daně u poplatníka daně z příjmů FO dle § 4a písm. m) ZDP.
Z tohoto ustanovení vyplývá, že od daně z příjmů FO je osvobozen bezúplatný příjem v podobě majetkového prospěchu vydlužitele při bezúročné zápůjčce, pokud tento příjem není příjmem ze závislé činnosti, a pokud – se jedná o příjem od příbuzného v linii přímé, linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, – se jedná o příjem od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou, – se jedná o příjem obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2, nebo 4. v úhrnu příjmy z těchto majetkových prospěchů od téhož poplatníka nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč.

Zajištění daně z příjmů placených do zahraničí

16.6.2017 Pokud zdanitelný příjem nerezidenta ze zdrojů na území ČR nepodléhá tzv. srážkové dani dle § 36 ZDP ani zálohové dani, podléhá obecně zajištění daně, nestanoví-li ZDP nebo příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění jinak.
Podstatou zajištění daně je úkol plátce příjmů alias plátce daně – který je definován v § 38c ZDP – srazit z úhrady nerezidentnímu poplatníkovi ve prospěch českého finančního úřadu zajištění na daň. Tímto si ČR doslova zajišťuje splnění daňové povinnosti nerezidentů, kterého by se jinak nemusela dočkat, a šlo by o nezdravou konkurenční výhodu zahraničních firem. Zajištění daně, která doposud ještě není splatná a ani nebyla stanovena – k tomu dojde zpravidla na základě daňového přiznání za dotčené zdaňovací období – má po právní stránce charakter předběžného opatření. Obecně problematiku zajištění daně upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v § 233 až § 237, kde je poněkud skryto do legislativní zkratky „daň vybíraná srážkou“ • Plátce daně, který je povinen podle zákona vybrat nebo srazit daň nebo úhradu na zajištění daně, je povinen daň vybíraná srážkou odvést ve stanovené lhůtě a výši. Této obecné možnosti zajištění daně plátcem daně založené procesním daňovým právem dosyta využil ZDP, který v § 38e stanoví povinnost zajištění daně z určitých příjmů nerezidentních fyzických i právnických osob. Přičemž se při správě zajištění daně postupuje jako při správě záloh na daň, nestanoví-li ZDP jinak.

Srážková daň z příjmů placených do zahraničí

15.6.2017 Jedna věc je uvalit na určité příjmy nerezidenta českou daň, a druhá věc je reálně vybrat tuto daň. K čemu by totiž bylo ČR právo zdanit určitý příjem – byť i zaručené mezinárodní Smlouvou – když by neměla fakticky možnost vynutit si splnění této daňové povinnosti nerezidenta.
Obvykle se totiž u nás nezdržuje, ani zde nemívá žádný ekonomicky významný majetek (zejména nemovité věci), který by se dal zajistit nebo postihnout daňovou exekucí. Proto je v případě zdanění nerezidentů nejvyšší prioritou otázka, jak efektivně naplnit právo na zdanění. Neboli jak zajistit, aby nerezident svou daňovou povinnost u nás splnil. Pro tyto účely se vyvinuly různé daňové instituty, techniky a postupy, přičemž všechny jsou založeny na principu změny osoby odpovědné za zdanění z a priori problémového nerezidentního poplatníka na obvykle loajálnějšího rezidentního plátce příjmů. Stát zdroje příjmu si tak vynutí úhradu daně nerezidentního poplatníka jednoduše na „svém“ plátci příjmu, který – natvrdo řečeno – má reálně v Česku zpravidla o co přijít, pokud by došlo až na daňovou exekuci. Zdejšího plátce příjmu lze samozřejmě i daleko účinněji kontrolovat a postihovat, a tím jej „motivovat“ k řádnému zdanění příjmů plynoucích jiné osobě. Nejde přitom ze strany plátce o úhradu daně za jiného poplatníka navíc, ale je z příjmů určených nerezidentovi sražena přímo ve státě zdroje – tj. v ČR – určitá částka, kterou plátce poukáže svému českému správci daně. Navíc plátce příjmů nemá důvod českou daň z příjmu nerezidenta nesrazit, břemeno zdanění totiž nese poplatník.
červen 2018
T po út st čt so ne
22 28 29 30 31 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30 1
27 2 3 4 5 6 7 8
Dnes má svátek Květa
1
Důležitý termín
1
Svátek