Murphy radí

Murphyho vynálezy

Než si začnete stříhat nehty, natřete je na červeně - snadněji je pak najdete na koberci.

Lampičku na sluneční energii ocení každý, kdo hledá pod lampou tmu.

Pokud nemáte čas na sprchování, jednoduše se obalte izolepou a pak ji odmotejte - špína se na ni nalepí.

(Murphyho zrnká II)
Věci se kazí

Nezaměstnaný otec pěti dětí dá poslední peníze jasnovidke, aby mu vyveštila, jaká budoucnost ho čeká. Jasnovidka začne: Jste otcem tří dětí ... Ne tří, pěti - opravuje ji zákazník. To si myslíte vy.

Hlavní rozdíl mezi člověkem a strojem je v tom, že dobře namazaný stroj nedělá takový hluk.

Hlavní rozdíl mezi člověkem a strojem je v tom, že dobře namazaný stroj nedělá takový hluk.

(Murphyho zrnká II)
Murphyho zákony a komentáře

Nikdy není tak špatně, aby zítra nemohlo být hůř.

O tom, jak věci vypadají, rozhoduje úhel pohledu. Co je dovoleno bohem, není dovoleno volům.

Když dva dělají totéž, výsledek je vždy jiný.

(Murphyho zrnká II)
Murphyho zákoník

Hledáme analfabety na práci s přísně tajnými dokumenty. Zn..: Úřad vlády.

Pokud se může najednou pokazit několik věcí, určitě se pokazí ta, která způsobí největší škodu.

Mýlit se je lidské ale výsledek stojí za to.

(Murphyho zrnká II)
Murphyho rady

Pokud vás někdo upozorní, že se určitá věc kazí, nemá smysl měnit věc. Třeba se zbavit donašeče. Vyměnit lidí je přece mnohem snazší, než vyměnit věc.

Pokud si myslíš, že už máš dost peněz, poraď se o tom s advokátem.

Pokud si myslíš, že už máš dost peněz, poraď se o tom s advokátem.

(Murphyho zrnká II)

Příjmy z kapitálového majetku u FO

14.9.2018 Dávky doplňkového penzijního spoření a z penzijního pojištění, snížené a zaplacené příspěvky a o státní příspěvky [§ 8 odst. 1 písm. e) ZDP] zdaňuje penzijní fond při výplatě srážkovou daní ve výši 15 %. Jde-li o penzi, rozdělí se tyto příspěvky rovnoměrně na vymezené období pobírání penze.
Není-li období pobírání penze vymezeno, stanoví se jako střední délka života účastníka podle úmrtnostních tabulek Českého statistického úřadu v době, kdy penzi začne poplatník pobírat.
Jednorázové vyrovnání nebo odbytné se pro zjištění základu daně nesnižuje o příspěvek zaplacený penzijnímu fondu zaměstnavatelem za zaměstnance po 1. lednu 2000.

Nezdanitelná část základu daně z příjmů z titulu daru

13.9.2018 Hodnota bezúplatného plnění je na straně poplatníka daně z příjmů fyzických osob nezdanitelnou částkou základu daně pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. Bezúplatné plnění v hodnotě nižší než 1 000 Kč lze odečíst od základu daně nižšího než 50 000 Kč. V tomto případě však výše daru nesmí být nižší než 2 % základu daně.
V úhrnu lze počínaje r. 2014 odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Poskytnou-li bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí. Bude-li se např. jednat o dar poskytnutý ze společného jmění manželů na záko¬nem stanovené účely ve výši 15 000 Kč, může odpočet uplatnit v plné výši buď jen manžel, nebo jen manželka, anebo např. manžel odečte 8 000 Kč, manželka zbývajících 7 000 Kč. Záleží na jejich rozhodnutí. Limity pro uplatnění daru se posuzují u každého z manželů samostatně.

Nezdanitelná část základu daně z příjmů z titulu daru

12.9.2018 Hodnota bezúplatného plnění je na straně poplatníka daně z příjmů fyzických osob nezdanitelnou částkou základu daně pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. Bezúplatné plnění v hodnotě nižší než 1 000 Kč lze odečíst od základu daně nižšího než 50 000 Kč. V tomto případě však výše daru nesmí být nižší než 2 % základu daně.
V úhrnu lze počínaje r. 2014 odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Poskytnou-li bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí. Bude-li se např. jednat o dar poskytnutý ze společného jmění manželů na záko¬nem stanovené účely ve výši 15 000 Kč, může odpočet uplatnit v plné výši buď jen manžel, nebo jen manželka, anebo např. manžel odečte 8 000 Kč, manželka zbývajících 7 000 Kč. Záleží na jejich rozhodnutí. Limity pro uplatnění daru se posuzují u každého z manželů samostatně.

Zdanění příjmů z prodeje bytu

11.9.2018 Od daně z příjmů se osvo¬bozuje příjem z prodeje nemovitých věcí nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem neosvobozený podle písmene a), přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 5 let.
Pokud nejsou při prodeji rodinného domu nebo jednotky splněny podmínky pro osvobození podle předchozí úpravy, je možné postupovat podle této úpravy, kdy základní podmínkou je doba vlastnictví, která pro osvobození dosaženého příjmu musí být delší než 5 let. Pokud bude prodávaný rodinný dům či jednotka součástí obchodního majetku poplatníka, potom bude tento příjem součástí dílčího základu daně podle § 7 ZDP, tedy jako příjem ze samostatné činnosti. Pokud rodinný dům či byt součástí obchodního majetku nebude, což bude v praxi jistě častější případ, bude tento příjem patřit do dílčího základu daně podle § 10 ZDP, bude se tedy jednat o ostatní příjem.

Od ledna 2019 dojde k největšímu navýšení důchodů v historii

11.9.2018 Ministerstvo práce a sociálních věcí promítlo údaje Českého statistického úřadu o průměrných mzdách za první pololetí roku 2018 do definitivního výpočtu valorizace penzí od 1. ledna 2019. Od nového roku dojde k historicky největšímu navýšení důchodů. Průměrný starobní důchod přesáhne částku 13 200 korun.
Celkové navýšení pro rok 2019 je 7,3 %, což je výrazně nad limitem 2,7 %, v rámci kterého může vláda svým nařízením valorizaci dodatečně navýšit. Základní výměra důchodů se navýší u všech důchodů stejně, konkrétně o 570 korun na hodnotu 3 270 korun. Procentní výměry důchodů, které jsou u jednotlivých příjemců důchodů rozdílné, budou všem příjemcům navýšeny o 3,4 %. „Jsem ráda, že se nám podařilo vybojovat v Poslanecké sněmovně mimořádné navýšení základní výměry důchodů a že díky tomu bude valorizace od ledna o 300 korun vyšší, než kdybychom ji určovali jen ze statistických údajů jako každý jiný rok. Od ledna 2019 dojde k největšímu navýšení důchodů v historii. Průměrný starobní důchod, který byl v polovině roku 12386 korun, bude navýšen o 900 korun a přesáhne tak 13 200 korun,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) s tím, že je důležité, aby v období rychlého růstu mezd měli z hospodářského růstu odpovídající užitek i lidé, kteří svojí celoživotní prací budovali naši ekonomiku. Ke konkrétnímu provedení valorizace důchodů v lednu příštího roku vydá vláda do konce září nařízení, jehož návrh ministerstvo předloží do vlády v nejbližších dnech. Lednová valorizace navýší výdaje na výplatu důchodů o 31,7 miliardy korun na celkových 464,4 miliardy korun.
(Zdroj: mpsv.cz)
září 2018
T po út st čt so ne
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má svátek Berta
1
Důležitý termín
1
Svátek