Úplná znění zákonů

Hledej

Účetnictví

Účetnictví podnikatelů

 1. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 2. Vyhláška č. 507/2002 Sb., Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 3. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
 4. Opatření, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele
 5. Opatření, kterým se stanoví postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
 6. Opatření, kterým se stanoví postupy účtování některých případů vyplývajících z novely obchodního zákoníku pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele
 7. Opatření, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky podnikatelů, kteří účtují v podvojné účetní soustavě a jsou právnickými osobami
 8. Opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
 9. Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
 10. Sdělení o používání devizových kursů ČNB v účetnictví
 11. Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

Účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,

  Platné k 1.1.2006
  1. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
  2. Standard č. 001 Účty a zásady účtování na účtech
  3. Standard č. 002 Otevírání a uzavírání účetních knih
  4. Standard č. 003 Odložená daň
  5. Standard č. 004 Rezervy
  6. Standard č. 005 Opravné položky
  7. Standard č. 006 Kursové rozdíly
  8. Standard č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
  9. Standard č. 008 Operace s cennými papíry a podíly
  10. Standard č. 009 Deriváty
  11. Standard č. 010 Zvláštní operace s pohledávkami
  12. Standard č. 011 Operace s podnikem
  13. Standard č. 012 Změny vlastního kapitálu
  14. Standard č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
  15. Standard č. 014 Dlouhodobý finanční majetek
  16. Standard č. 015 Zásoby
  17. Standard č. 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
  18. Standard č. 017 Zúčtovací vztahy
  19. Standard č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
  20. Standard č. 019 Náklady a výnosy
  21. Standard č. 020 Konsolidovaná účetní závěrka
  22. Standard č. 021 Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci
  23. Standard č. 022 Postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
  24. Standard č. 023 Přehled o peněžních tocích
  Platné k 1.1.2007
  1. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
  Platné k 1.1.2008
  1. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
  Platné k 1.1.2009
  1. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
  Platné k 1.1.2010
  1. České účetní standardy k vyhlášce č. 500/2002 Sb.
  2. 001 Účty a zásady účtování na účtech
  3. 002 Otevírání a uzavírání účetních knih
  4. 003 Odložená daň
  5. 004 Rezervy
  6. 005 Opravné položky
  7. 006 Kursové rozdíly
  8. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
  9. 008 Operace s cennými papíry a podíly
  10. 009 Deriváty
  11. 011 Operace s podnikem
  12. 012 Změny vlastního kapitálu
  13. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
  14. 014 Dlouhodobý finanční majetek
  15. 015 Zásoby
  16. 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
  17. 017 Zúčtovací vztahy
  18. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
  19. 019 Náklady a výnosy
  20. 020 Konsolidovaná účetní závěrka
  21. 021 Vyrovnání, konkurs a likvidace
  22. 022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
  23. 023 Přehled o peněžních tocích
  Platné k 1.1.2011
  1. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
  2. 001 Účty a zásady účtování na účtech
  3. 002 Otevírání a uzavírání účetních knih
  4. 003 Odložená daň
  5. 004 Rezervy
  6. 005 Opravné položky
  7. 006 Kursové rozdíly
  8. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
  9. 008 Operace s cennými papíry a podíly
  10. 009 Deriváty
  11. 011 Operace s podnikem
  12. 012 Změny vlastního kapitálu
  13. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
  14. 014 Dlouhodobý finanční majetek
  15. 015 Zásoby
  16. 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
  17. 017 Zúčtovací vztahy
  18. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
  19. 019 Náklady a výnosy
  20. 020 Konsolidovaná účetní závěrka
  21. 021 Vyrovnání, konkurs a likvidace
  22. 022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
  23. 023 Přehled o peněžních tocích

  1. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb
  2. Vyhláška č. 410/2009 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

  Účetnictví organizačních složek státu, samosprávy a příspěvkových organizací

  1. Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu
  2. Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
  3. Opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 u organizačních složek státu a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
  4. Opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 územních samosprávných celků (krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí) a jimi zřizovaných příspěvkových organizací
  5. Opatření MF, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
  6. Opatření MF, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace

  Účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,

   Platné k 1.1.2006
   1. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
   2. Standard č. 401 Účty a zásady účtování na účtech
   3. Standard č. 402 Otevírání a uzavírání účetních knih
   4. Standard č. 403 Inventarizační rozdíly
   5. Standard č. 404 Kursové rozdíly
   6. Standard č. 405 Deriváty
   7. Standard č. 406 Operace s cennými papíry a podíly
   8. Standard č. 407 Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě splatnosti
   9. Standard č. 408 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
   10. Standard č. 409 Dlouhodobý majetek
   11. Standard č. 410 Zásoby
   12. Standard č. 411 Zúčtovací vztahy
   13. Standard č. 412 Náklady a výnosy
   14. Standard č. 413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky
   15. Standard č. 414 Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví

   1. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
   Platné k 1.1.2009
   1. Platné k 1.1.2009

   Účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb.,

    Platné k 1.1.2006
    1. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb.,
    2. Standard č. 501 Účty a zásady účtování na účtech
    3. Standard č. 502 Otevírání a uzavírání účetních knih
    4. Standard č. 503 Rezervy
    5. Standard č. 504 Opravné položky
    6. Standard č. 505 Kursové rozdíly
    7. Standard č. 506 Rozdíly zjištěné při inventarizaci
    8. Standard č. 507 Výsledek hospodaření v účetnictví
    9. Standard č. 508 Daňová povinnost
    10. Standard č. 509 Operace s cennými papíry a podíly
    11. Standard č. 510 Deriváty
    12. Standard č. 511 Zvláštní operace s pohledávkami
    13. Standard č. 512 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
    14. Standard č. 513 Dlouhodobý finanční majetek
    15. Standard č. 514 Zásoby
    16. Standard č. 515 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
    17. Standard č. 516 Zúčtovací vztahy
    18. Standard č. 517 Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu územních samosprávných celků, k rozpočtu organizačních složek státu a rozpočtové a ostatní finanční účty
    19. Standard č. 518 Náklady organizačních složek státu, státních fondů a územních samosprávných celků
    20. Standard č. 519 Náklady organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
    21. Standard č. 520 Výnosy organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
    22. Standard č. 521 Fondy
    23. Standard č. 522 Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní závazky
    Platné k 1.1.2007
    1. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb.
    Platné k 1.1.2008
    1. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb.
    Platné k 1.1.2009
    1. Platné k 1.1.2009

    Cestovní náhrady

    1. Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách
    2. Vyhláška č. 462/2009 Sb. kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot
    3. Vyhláška č. 451/2008 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot
    4. Vyhláška č. 417/2008 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2009
    5. Vyhláška č. 647/2004 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhradza používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
    6. Vyhláška č. 613/2004 Sb., o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2005
    7. Vyhláška č. 529/2004 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 262/2003 Sb., kterou se stanoví částka pro určení vyše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
    8. Vyhláška č. 449/2003 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
    9. Vyhláška č. 435/2003 Sb., o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2004
    10. Vyhláška č. 445/2001 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. prosince 2001, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrný
    11. Vyhláška č. 444/2001 Sb. Ministerstva financí ze dne 10. prosince 2001, kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2002
    12. Sdělení k vyhlášce MF č. 444/2001 Sb. – postup při poskytnutí stravného při zahraničních pracovních cestách v jiné cizí měně než stanoví vyhláška
    13. Pokyn č. D–257 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2003
    14. Vyhláška č. 496/2005 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
    15. Vyhláška č. 473/2005 Sb., o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2006
    16. Vyhláška č. 459/2009 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010
    17. Vyhláška č. 549/2006 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007
    18. Vyhláška č. 357/2007 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot
    19. Vyhláška č. 338/2007 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2008
    20. Vyhláška č. 377/2010 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot
    21. Vyhláška č. 350/2010 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011
    22. Vyhláška č. 429/2011 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
    23. Vyhláška č. 379/2011 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012
    24. Vyhláška č. 479/2012 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
    25. Vyhláška č. 392/2012 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013
    26. Vyhláška č. 435/2013 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
    27. Vyhláška č. 354/2013 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014
    28. Vyhláška č. 328/2014 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
    29. Vyhláška č. 242/2014 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015
    30. Vyhláška č. 385/2015 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
    31. Vyhláška č. 309/2015 Sb.o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016
    32. Vyhláška č. 366/2016 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017
    33. Vyhláška č. 440/2016 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmotpro účely poskytování cestovních náhrad

    1. Vyhláška č. 577/2006 Sb., kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot
    2. Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)
    3. Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
    4. Vyhláška č. 463/2017 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
    5. Vyhláška č. 401/2017 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018
    září 2018
    T po út st čt so ne
    35 27 28 29 30 31 1 2
    36 3 4 5 6 7 8 9
    37 10 11 12 13 14 15 16
    38 17 18 19 20 21 22 23
    39 24 25 26 27 28 29 30
    40 1 2 3 4 5 6 7
    Dnes má svátek Berta
    1
    Důležitý termín
    1
    Svátek